مقاله اثر سلنيوم بر روي بيان ژن CatSper در بيضه موش سوري مسن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردين و ارديبهشت ۱۳۸۹ در مجله پزشکي دانشگاه علوم پزشكي تبريز از صفحه ۷۳ تا ۷۹ منتشر شده است.
نام: اثر سلنيوم بر روي بيان ژن CatSper در بيضه موش سوري مسن
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سلنيوم
مقاله بيان ژن
مقاله موش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي شبنم
جناب آقای / سرکار خانم: موحدين منصوره
جناب آقای / سرکار خانم: مولي سيدجواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و اهداف: خانواده ژني CatSper 1-4 کانالهاي کلسيمي منحصر به فردي را در اسپرم کد مي کنند. اين ژنها تنها در بيضه بيان مي شوند و حضور آنها براي تحرک و قدرت باروري اسپرم ضروري مي باشد. هدف از اين مطالعه بررسي اثر سلنيوم بر روي بيان ژنCatSper  در موش مسن بوده است.
روش بررسي: ۳۰ سر موش نر سوري ۱۲-۱۰ ماهه و ۳۰ سر موش نر سوري ۳-۲ ماهه بطور تصادفي به سه گروه (کنترل، شم و آزمون) تقسيم شدند. به گروه کنترل هيچ تزريقي انجام نشد. به گروه شم، نرمال سالين به صورت داخل صفاقي تزريق شد. گروههاي آزمون دوز
(Na2Seo3, 0.2mg/kg) سلنيوم به صورت داخل صفاقي و به مدت ۵ هفته دريافت كردند. بعد از ۲۱، ۲۸، ۳۵ و ۴۲ روز از شروع تزريقات، موشها به روش در رفتگي مهره هاي گردن شدند و يکي از بيضه ها براي واکنش Semi-Quentitative-RT-PCR استفاده شد. از نمونه هاي بيضهRNA  استخراج و ژن b2m بعنوان کنترل داخلي انتخاب شد. محصول واکنش RT-PCR در ژل آگارز عکسبرداري و شدت نسبي بيان ژن با نرم افزارuvidoc  سنجيده شد. در ضمن رنگ آميزي ايمونوهيستوشيمي اسپرمها جهت جايابي پروتئينCatSper  انجام شد. سپس داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. سطح معني داري P<0.05 در نظر گرفته شد.
يافته ها: نتايج نشان داد که افزايش معني داري در ميانگين بيان ژن CatSper موش هاي گروه آزمون در مقايسه با گروه کنترل وجود دارد (P<0.05). درمان با سلنيوم در موشهاي مسن شدت نسبي بيان ژني بيشتري را در مقايسه با موشهاي بالغ نشان داد. رنگ آميزي ايمونوهيستوشيمي محل قرار گيري پروتئينهاي CatSper را در ناحيه اصلي دم اسپرم و ناحيه آکروزومي سر اسپرم جايابي كرد.
نتيجه گيري: سلنيوم باعث افزايش بيان ژن  CatSper(يکي از ژنهاي مسوول تحرک اسپرم) مي شود.