مقاله اثر سلکاکسيب و آلفا توکوفرول در القاي مرگ سلولي در رده سلول سرطان کولون انساني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي قم از صفحه ۳ تا ۹ منتشر شده است.
نام: اثر سلکاکسيب و آلفا توکوفرول در القاي مرگ سلولي در رده سلول سرطان کولون انساني
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سلکاکسيب
مقاله توکوفرول
مقاله مرگ سلولي
مقاله سرطان کولون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سلگي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: كلانتري هيبت اله
جناب آقای / سرکار خانم: ارست يلدا
جناب آقای / سرکار خانم: سيفي مسعودرضا
جناب آقای / سرکار خانم: گله داري حميد
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: آسيب هاي اکسيداتيو مزمن به عنوان عامل ايجاد بسياري از بيماري ها مانند سرطان، بيماري هاي قلبي – عروقي، ديابت و آلزايمر شناخته شده اند. آنزيمي که در تعدادي از اين فرآيندها اثر مهمي دارد، سيکلواکسيژناز (COX-2) 2- مي باشد. اين آنزيم نقش مهمي در توسعه و پيشرفت تومور دارد. مهارکننده هايCOX-2  براي اعمال اثرات ضدتوموري خود بايد با دوز بالا و به مدت طولاني مصرف شوند که عوارض جانبي مهمي از جمله عوارض قلبي – عروقي را در پي دارند. سلکاکسيب از رشد تومور کولورکتال جلوگيري کرده، و مرگ برنامه ريزي شده سلولي را در مدل هاي In Vitro In Vivo القا مي نمايد. در مدل هاي انساني و حيواني سرطان کولورکتال، اختلال در تنظيم بيان سيکلواکسيژناز ۲- ديده شده است. در اين بين توجه به ظرفيت عوامل آنتي اکسيدان مانند ويتامين E، به ويژه فرم آلفاي آن براي از بين بردن آسيب راديکالي آزاد، القاي آپوپتوز و تحريک بيان انکوژن ها، اين ويتامين را به گزينه اي مناسب جهت شيمي درماني تبديل کرده است. مطالعات نشان داده است که ويتامين E سرطان زايي و آسيب DNA ناشي از UV را در حيوانات آزمايشگاهي مهار مي کند. مطالعه حاضر با هدف بررسي اثر سلکاکسيب و آلفاتوکوفرول در القاي مرگ سلولي در رده سلول سرطان کولون انساني صورت گرفت.
روش بررسي: در اين تحقيق سلول هاي سرطاني کولورکتال (HT29) به وسيله سلکاکسيب و آلفاتوکوفرول تحت تيمار قرار گرفتند و با تکنيک DNA فراگمانتاسيون جهت تعيين مرگ سلولي بررسي شدند.
يافته ها: نتايج نشان داد سلکاکسيب به تنهايي در ۲ غلظت پايين (۲۵، ۵۰ ميکرومولار) نمي تواند مرگ سلولي را القا نمايد، ولي در غلظت هاي بالاتر (۷۵، ۱۰۰ ميکرومولار) مرگ سلولي القا مي شود.
نتيجه گيري: تجويز ويتامين
E به همراه سلکاکسيب موجب القاي مرگ سلولي در همه غلظت هاي آن مي گردد. نتايج اين تحقيق نشان داد که براي ايجاد مرگ سلولي و احتمالا اثرات درماني مي توان از دوزهاي پايين سلکاکسيب، به همراه ويتامين E استفاده نمود.