مقاله اثر سميت حاد ديازينون روي سيستم آنتي اکسيدان و پراکسيداسيون ليپيدي کليه موش صحرايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آبان ۱۳۸۸ در دانشور از صفحه ۳۵ تا ۴۲ منتشر شده است.
نام: اثر سميت حاد ديازينون روي سيستم آنتي اکسيدان و پراکسيداسيون ليپيدي کليه موش صحرايي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ديازينون
مقاله کليه
مقاله سيستم آنتي اکسيدان
مقاله پراکسيداسيون ليپيدها
مقاله موش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عباس نژاد مريم
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري مهوش
جناب آقای / سرکار خانم: عسگري عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حاجي حسيني رضا
جناب آقای / سرکار خانم: حاجي غلامعلي منصوره
جناب آقای / سرکار خانم: صالحي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: سليميان محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: ديازينون يکي از گسترده ترين ارگانوفسفره هايي است که در کشاورزي به کار مي رود. اثرات سمي اين ترکيب از طريق مهار آنزيم استيل کولين استراز اعمال مي شود که براي عملکرد صحيح سيستم عصبي لازم است. مطالعات نشان مي دهد، ارگانوفسفره هاي مختلف قادر به توليد راديکال هاي آزاد و اختلال در سيستم آنتي اکسيدان بدن هستند. هدف از اين مطالعه ارزيابي تاثير ديازينون روي سيستم آنتي اکسيدان و پراکسيداسيون ليپيدهاي کليه موش صحرايي است.
مواد و روش ها: موش هاي صحرايي نر نژاد ويستار به طور تصادفي به چهار گروه تقسيم شدند كه شامل گروه کنترل و سه گروه آزمايش بودند که دوزهاي مختلف ديازينون (سي، پنجاه و صد ميلي گرم بر کيلو گرم وزن بدن) را به صورت داخل صفاتي دريافت کردند. ۲۴ ساعت پس از تزريق حيوانات بيهوش و بافت کليه جدا شد. فعاليت آنزيم هاي سوپراکسيد ديسموتاز، کاتالاز، گلوتاتيون – S ترانسفراز و لاکتات دهيدروژناز و همچنين غلظت گلوتاتيون و مالون دي آلدئيد با روش هاي بيوشيميايي تعيين شد.
نتايج: فعاليت آنزيم هاي کاتالاز و سوپراکسيد ديسموتاز در دوزهاي بالاتر از ۳۰ mg/kg ديازينون و ميزان مالون دي آلدئيد در دوز ۱۰۰ mg/kg در مقايسه با کنترل افزايش يافته، در حالي که سطح گلوتاتيون در اين غلظت ها کاهش مي يابد. فعاليت آنزيم هاي گلوتاتيون –S ترانسفراز و لاكتات دهيدروژناز تغيير معناداري در مقايسه با گروه کنترل نشان نمي دهند.
نتيجه گيري: ديازينون باعث القا توليد راديکال هاي آزاد و استرس اکسيداتيو مي شود. افزايش فعاليت آنزيم هاي آنتي اکسيدانت همراه با تخليه سطح GSH نشان دهنده آسيب اکسيداتيو بافت کليه است.