سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش ملی تالاب های ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

معظمه کردجزی – دانشجوی کارشناسی ارشد شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگا
محمدرضا ایمان پور – استادیار گروه شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.

چکیده:

در مطالعه حاضر تعدادی از ماهیان نر کپور معمولی در معرض سم بنومیل طی ۲ ماه قرار گرفتند و کیفیت و کمیت سمن در این ماهی ها مورد بررسی قرار گرفت. ماهیان در محیط سم بنومیل در ۴ سطح، ۰ به عنوان گروه شاهد، ۵ میلی گرم در لیتر، ۱۰ میلی گرم در لیتر و ۲۰ میلی گرم در لیتر و در تانک های پرورشی (هر تانک ۵ عدد ماهی با ۳ تکرار ) نگهداری شدند. در پایان دوره ، پارامتر های اسپرم شناختی (اسپرماتوکریت، تراکم اسپرم، طول دوره تحرک و درصد تحرک اسپرم ) اندازه گیری گردیدند. با توجه به نتایج، سم بنومیل اثر معنی داری روی درصد اسپرم های متحرک داشت(P<0/01 اما اثر آن روی سایر پارامترهای اسپرم شناختی (اسپرماتوکریت، تراکم و طول دوره تحرک اسپرم) معنی دار نبود P>0/05 این یافته، پیشنهاد می کند که استفاده از سم بنومیل به عنوان آفت کش می بایست با دقت بیشتری انجام پذیرد