مقاله اثر سن بر عملکرد توليدمثلي مولدين ماده قزل آلاي رنگين کمان (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1972) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۷ در علوم زيستي از صفحه ۷۳ تا ۸۱ منتشر شده است.
نام: اثر سن بر عملکرد توليدمثلي مولدين ماده قزل آلاي رنگين کمان (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1972)
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قزل آلاي رنگين کمان
مقاله Oncorhynchus mykiss؛ مولدين ماده
مقاله درصد لقاح
مقاله بازماندگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شمس پور سميه
جناب آقای / سرکار خانم: نظامي بلوچي شعبانعلي
جناب آقای / سرکار خانم: خارا حسين
جناب آقای / سرکار خانم: گل شاهي حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ماهي قزل آلاي رنگين كمان (Oncorhynchus mykiss) مهمترين گونه ماهيان سرد آبي پرورشي در ايران مي باشد. يكي از مهمترين مسايل در پرورش اين ماهي، تكثير مصنوعي و توليد آلوين است. در روند تكثير ماهي قزل آلاي رنگين كمان، عوامل متفاوتي دخيل مي باشند كه از مهمترين آنها كيفيت و كميت مولدين ماده و تخمك هاي استحصالي از آنها مي باشد. به اين دليل بررسي اثر سن مولدين ماده قزل آلاي رنگين كمان در فصل تكثير ۱۳۸۶، بر روي درصد لقاح، درصد چشم زدگي، درصد ظهور آلوين و درصد بازماندگي آن تا مرحله جذب كيسه زرده انجام پذيرفت. براي اين منظور تخمك هاي ۳ گروه از مولدين ماده (۳، ۴ و ۵ ساله) با اسپرم مولدين نر بصورت جداگانه لقاح داده شد. بر اساس نتايج بدست آمده، ماهيان ۵ ساله بيشترين ميانگين وزن (۳/۱۷۶۴ گرم)، طول (۰۳/۵۳ سانتي متر)، مقدار تخمك استحصالي (۲۵۱ گرم) و ميزان هماوري (۶/۳۵۳۶ عدد تخمك) را نشان دادند. همچنين بين تيمارهاي مورد بررسي از نظر ميانگين درصد لقاح، تعداد تخم لقاح يافته، درصد بازماندگي تا مرحله چشم زدگي و درصد ظهور آلوين اختلاف معني دار آماري مشاهده شد (P£۰٫۰۵). بر اين اساس تحقيق حاضر نشان داد که تخم هاي حاصل از لقاح تخمك هاي مولدين ماده ۵ ساله با مخلوط اسپرم هاي مولدين نر بيشترين ميانگين درصد لقاح (۲/۹۷ درصد)، درصد بازماندگي تا مرحله چشم زدگي (۵۲/۹۶ درصد)، درصد تفريخ (۵/۹۴ درصد) ، درصد بازماندگي تا مرحله جذب کيسه زرده (۳/۹۳ درصد) و تعداد آلوين هاي داراي تغذيه فعال (۵/۹۵%) را داشته است. طبق نتايج بدست آمده استفاده از مولدين ماده ۵ ساله قزل آلاي رنگين کمان در عمليات تکثير مصنوعي توصيه مي شود.