مقاله اثر سن بر عملکرد توليدمثلي مولدين نر ماهي سفيد (Rutilus frisii kutum) رودخانه تجن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در شيلات از صفحه ۱۰۹ تا ۱۱۶ منتشر شده است.
نام: اثر سن بر عملکرد توليدمثلي مولدين نر ماهي سفيد (Rutilus frisii kutum) رودخانه تجن
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تکثير مصنوعي
مقاله رودخانه تجن
مقاله سن
مقاله ماهي سفيد
مقاله مولدين نر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خارا حسين
جناب آقای / سرکار خانم: به گزين مريم
جناب آقای / سرکار خانم: يوسفيان مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: رهبر مينا
جناب آقای / سرکار خانم: احمدنژاد محمد
جناب آقای / سرکار خانم: بينايي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ماهي سفيد (Rutilus frisii kutum) يکي از مهمترين ماهيان اقتصادي درياي خزر مي باشد که هر ساله براي توليدمثل از درياي خزر به رودخانه هاي مختلف از جمله رودخانه تجن مهاجرت مي نمايد. بر اين اساس هر ساله از طريق تکثير مصنوعي ميليون ها عدد بچه ماهي سفيد به رودخانه هاي ورودي به درياي خزر رهاسازي مي شوند. در اين بين مولدين نر نقش مهمي در فرايند تکثير مصنوعي دارند. به اين دليل بررسي اثر سن مولدين نر ماهي سفيد رودخانه تجن در فصل تکثير ۱۳۸۶، بر روي عوامل کارايي تکثير مصنوعي ضروري به نظر رسيد. براي اين منظور اسپرم هاي ۳ گروه از مولدين نر (۳، ۴ و ۵ ساله) با تخمک هاي مولدين ماده بصورت جداگانه لقاح داده شد. بر اساس نتايج به دست آمده، مولدين نر ۳ ساله و مولدين نر ۴ ساله، به ترتيب بيشترين ميزان اسپرماتوکريت (۵۳٫۶۷±۱۸٫۰۳ درصد) و غلظت اسپرم (۳۱٫۳۸±۱۲٫۱۶×۱۰۹) را داشته اند. بين تيمارهاي مورد بررسي از نظر ميانگين درصد لقاح و درصد ظهور لارو اختلاف معني دار اماري مشاهده شد. بر پايه نتايج به دست آمده تخم هاي حاصل از لقاح اسپرم هاي مولدين نر ۴ ساله با مخلوط تخمک هاي مولدين ماده بيشترين ميانگين درصد لقاح (۹۵ درصد) و درصد تفريخ (۸۹٫۴۳ درصد) را داشته است. بنابراين طبق نتايج به دست آمده مولدين نر ۴ ساله بهترين گزينه جهت تکثير مصنوعي مي باشند.