سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بهروز یاراحمدی – عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان
موسی اسلامی – عضو هیأت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
نصرت ا… طاهرپور دری – عضو هیأت علمی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
تورج اعظمی کردستانی – عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان

چکیده:

این پژوهش با هدف بررسی اثر ج نس و سن بر روی بعضی از خصوصیات پشم گوسفند لری انجام شد . مراحل آزمایش در طی دو سال متوالی در سالهای ۱۳۷۸ و ۱۳۷۹ از ۱۹۲ رأس گوسفند بین سنین ۱تا ۴ ساله تحت پوشش طرح محوری گوسفند لری طبق استانداردهای موجود انجام گرفت. پارامترهای وزن بدن در موقع پشم چینی، وزن بی ده پشم، طول الیاف، قطر الیاف، درصدچربی و راندمان پشم اندازه گیری گردید . تجزیه و تحلیل داده ها با آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفی در دوسال انجام گرفت. برای تصحیح میانگین ها از آنالیز کواریانس استفاده گردید .وزن بدن در موقع پشم چینی بعنوان متغیر ک واریت در نظر گرفته شد . مقایسه میانگین ها با آزمون چند دامنه ای دانکن انجام گرفت نتایج نشان داد که اثر سن بر روی وزن بیده، قطر الیاف، راندمانپشم ودرصد چربی کاملاً معنی دار بود (۰/۰۱>P) . اثر سن بر روی طول الیاف معنی دار بود .( P< 0/05) . اثر سال بر روی وزن ب یده، قطر الیاف، راندمان پشم و درصد چربی پشم معنی داری نشد.اثر سال برروی طول الیاف پشم معنی دار بود ( P< 0/05) . اثر جنس بر روی وزن بیده، طول الیاف و درصد چربی معنی دار بود. اثر جنس بر روی قطر الیاف کاملاً معنی دار (۰/۰۱>P)و بر روی راندمان پشم معنی دار بود (۰/۰۵>P) اثر متقابل جنس وسن بر روی وزن بیده معنی دار ( P< 0/05) بر روی قطر الیاف کاملاً معنی دار شده است (۰/۰۱>P). اثر متقابل جنس در سن بر روی طول الیاف ، راندمان پشم و درصد چربی معنی دار نشده است . میانگین وزن بیده ۰/۲۲ ± ۲/۲۱کیلو گرم و کمترین وزن بیده در یک سالگی با ۲/۰۱ کیلوگرم و بیشترین مقدار آن در سه سالگی با ۲/۲۰ کیلوگرم بود . میانگین طول دسته الیاف ۱/۷۵ ± ۹/۴۷ سانتی متر و بلندترین طول دسته الیاف در سن یک سالگی با ۱۰/۵۳ سانتی متر و کمترین طول مربوط به سنین س ه و چهار سالگی بود . میانگین قطر الیاف ۴/۱۹ ± ۳۱/۶۷ میکرون، بیشترین قطر الیاف در سن چهار سالگی با ۳۷/۱۶ میکرون، بیشترین قطر الیاف در سن چهار سالگی با ۲۸/۰۵ و ۲۸/۱۷ میکرون مشاهده گردید . میانگین راندمان پشم ۸/۹۱ ± ۷۲/۵۱ درصد وکمترین راندمان پشم با ۶۰/۰۱ درصد در ماده های چهار ساله و بالاترین راندمان در نرهای یک ساله با ۸۱/۲۴ درصد بود . میانگین درصد چربی پشم ۰/۳۴ ± ۲/۴۸ درصد بود . نتایج حاصله نشان دهنده ظرافت نسبی پشم گوسفند لری در مقایسه با سایر نژاده ای بومی کشور و داشتن ظرفیت بالای اصلاح نژادی در گوسفند لری جهت بهره برداری مناسب می باشد.