سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۶

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمد الهی – گروه فیزیک – دانشکده علوم – دانشگاه رازی کرمانشاه
رضا کاکاوندی – گروه فیزیک – دانشکده علوم – دانشگاه رازی کرمانشاه
شهرام لطفی – دانشگاه پیام نور – گیلان غرب

چکیده:

در این تحقیق لایه های نازک PbS با روش رسوب گیری از حمام شیمیایی در دمای اتاق ساخته شده است . اثر میزان نمک سرب و تیواوره بر روی خواص نوری وساختاری لایه های نازک نانوساختارهای PbS مورد بررسی قرار گرفت . خواص نوری با استفاده از اندازه گیری های اسپسکتروسکوپی عبوربدست آمد . خواص ساختاری با استفاده از پراش اشعه ایکس محاسبه شد . آزمایش نشان می دهد که عوامل فوق برروی خواص فیزیکی واندازه نانوذرات تĤثیر دارند