مقاله اثر سه روش آبياري ميكرو و سطوح مختلف آبياري بر عملكرد گوجه فرنگي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهريور ۱۳۸۹ در آب و خاك (علوم و صنايع كشاورزي) از صفحه ۵۷۴ تا ۵۸۲ منتشر شده است.
نام: اثر سه روش آبياري ميكرو و سطوح مختلف آبياري بر عملكرد گوجه فرنگي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آبياري قطره اي
مقاله آبياري تيپ
مقاله کارايي مصرف آب
مقاله گوجه فرنگي
مقاله ورامين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صدرقاين سيدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: اكبري مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: افشار هادي
جناب آقای / سرکار خانم: نخجواني مقدم محمدمهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور ارزيابي فني سه سيستم آبياري ميكرو بر عملكرد گوجه فرنگي در سه سطح تامين آب، طرح تحقيقاتي طي دو سال زراعي در مركز تحقيقات كشاورزي ورامين به مرحله اجرا در آمد. در اين طرح، سه سيستم آبياري ميكرو شامل، آبياري قطره اي نواري تيپ زير سطح خاک(A1) ، آبياري قطره اي نواري تيپ روي سطح خاک(A2)  و آبياري قطره اي با لوله هاي قطره چکان دار (A3) به عنوان عامل اصلي و سه سطح تامين آبB1 ،  B2و B3 به ترتيب به ميزان ۵۰، ۷۵ و ۱۰۰ درصد تامين آب مورد نياز گياه به عنوان عامل فرعي در قالب طرح کرت هاي خرد شده بر پايه بلوكهاي كامل تصادفي مورد ارزيابي قرار گرفت. نتايج نشان داد، بيشترين عملكرد محصول مربوط به روش آبياري تيپ در عمق خاك با سطح تامين ۱۰۰ درصد نياز آبي گياه بود، ولي تفاوت معني داري بين ميانگين عملكرد اين روش آبياري با روش آبياري قطره اي با تامين آب به ميزان ۷۵ درصد نياز آبي وجود نداشت. همين طور بين ميانگين ميزان آب مصرفي اين دو روش آبياري تفاوت معني داري وجود نداشت. كارايي مصرف آب در روش آبياري قطره اي با تامين ۷۵ درصد نياز آبي، به طور معني داري بيشتر از ميانگين كارايي مصرف آب در ساير تيمارها بود، و فقط با روش آبياري قطره اي تيپ در عمق خاك با تامين ۱۰۰ درصد نياز آبي تفاوت معني دار نداشت. اين نتايج نشان مي دهد که حداکثر محصول گوجه فرنگي زماني اتفاق مي افتد، که نياز آبي گياه به طور کامل تامين شود. لذا با توجه به نتايج بدست آمده، تيمار آبياري قطره اي تيپ در عمق خاک با تامين ۱۰۰ درصد نياز آبي با مصرف۳۹۲۰ متر مکعب آب در هکتار و توليد ۴۹۰۳۷ کيلوگرم گوجه فرنگي در هکتار از ساير تيمارها برتري داشته و براي جاهايي که محدديت منابع آبي وجود نداشته باشد براي حصول حداکثر عملکرد قابل توصيه به کشاورزان مي باشد. در صورتي که محدوديت منابع آبي در طول فصل رشد وجود داشته باشد روش آبياري قطره اي با تامين ۷۵ درصد نياز آبي براي حصول حداکثر کارايي مصرف آب پيشنهاد مي گردد.