سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

محمدرضا محمودآبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش علوم خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
عبدالمجید رونقی – دانشیار بخش علوم خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده:

استفاده از کودهای آلی یکی از مهمترین را ههای حفظ بیلان کربن آلی خاک و تأمین غذای سالم برای انسان و داماست(Walen et al., ( 2001 یکی از مشکلات استفاده از برخی کودهای دامی و کمپوست ها، شوری بالا و اثر . نامطلوب آن بر رشد گیاه می باشد. گزارشات زیادی در خصوص افزایش قابلیت هدایت الکتریکی خاک و به دنبال آن .( کاهش رشد گیاه در اثر مصرف مقادیر زیاد کودهای آلی وجود دارد (چراتی آرائی، ۱۳۷۵) هدف از این مطالعه ارزیابی گلخانه ای تأثیر سطوح مختلف کمپوست، کود گوسفند ی و کود گاوی بر وزن خشک و ترکیب شیمیایی ریشه گیاه سویا(Glycine max L.)رقم ویلیامز ۳۲۳۷ (Wiliams)و رقم A می باشد . بهمنظور بررسی اثر شوری کود های آلی با و بدون آبشوئی به خاک اضافه شدند . تیمارها شامل سه نوع کود آبشو یی ۲ و ۴ درصد ) به صورت طرح بلوک کاملا تصادفی با سه تکرار بود . گیاهان به ،۱ ، شده و نشده در چهار سطح ( ۰مدت هشت هفته در خاک رشد داده شدند. در پایان هفته هشتم گیاه برداشت و جهت تجزیه شیمیایی به آزمایشگاه منتقل شد.