مقاله اثر سولفات روي بر هورمون هاي NAA و IBA بر ريشه زايي قلمه هاي نيمه خشبي گياه آراليا و اثرات زيست محيطي آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در علوم و فنون منابع طبيعي از صفحه ۹۵ تا ۱۰۳ منتشر شده است.
نام: اثر سولفات روي بر هورمون هاي NAA و IBA بر ريشه زايي قلمه هاي نيمه خشبي گياه آراليا و اثرات زيست محيطي آن
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ريشه زايي
مقاله ايندول بوتيريک اسيد
مقاله نفتالين استيک اسيد
مقاله ZnSO4؛ Aralia elegantissima

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: راهداري پروانه
جناب آقای / سرکار خانم: مهنا مريم
جناب آقای / سرکار خانم: اسدي محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي اثر غلظت هاي مختلف سولفات روي، ايندول بوتيريک اسيد و نفتالين استيک اسيد و ترکيب اين دو تنظيم کننده (NAA+IBA) بر ريش زايي قلمه هاي نيمه خشبي  Aralia elegantissimaآزمايشي در سال ۱۳۸۸ در گلخانه اطراف چالوس اجرا گرديد. قلمه هاي مورد نياز از پايه هاي مادري که در بستر گلخانه کاشته شده و فاقد جوانه بودند، تهيه شدند. اين آزمايش در قالب طرح کاملا تصادفي در سه تکرار و ۱۳ تيمار اجرا گرديد. در اين تحقيق، تنظيم کننده ايندول بوتيريک اسيد در چهار سطح ۰، ۱۰۰۰، ۲۰۰۰، ۳۰۰۰ ميلي گرم در ليتر، تنظيم کننده نفتالين استيک اسيد در چهار سطح ۰، ۱۰۰۰، ۲۰۰۰، ۳۰۰۰ ميلي گرم در ليتر و ترکيب اين دو تنظيم کننده با غلظت هاي؛ ۱۰۰۰ ميلي گرم در ليتر  IBA + 1000ميلي گرم در ليتر NAA؛ ۱۰۰۰ ميلي گرم در ليتر IBA + 2000 ميلي گرم در ليتر NAA و ۱۰۰۰ ميلي گرم در ليترIBA + 3000  ميلي گرم در ليتر NAA، سولفات روي در چهار سطح ۰، ۱۵۰۰، ۳۰۰۰، ۵۰۰۰ ميلي گرم در ليتر تهيه شده و بخش تحتاني قلمه ها به مدت پنج ثانيه در محلول هاي فوق قرار گرفت. صفاتي از قبيل درصد قلمه هاي ريشه دار شده، وزن تر، وزن خشک، تعداد ريشه و طول ريشه مورد ارزيابي قرار گرفت. نتايج نشان داد که بيشترين درصد ريشه زايي مربوط به تيمار ZnSO4 با غلظت ۳۰۰۰ ميلي گرم در ليتر بود. بهترين طول ريشه در قلمه هايي که با غلظت ۲۰۰۰ ميلي گرم در ليتر IBA تيمار شدند حاصل شد. قلمه هايي که با غلظت ۳۰۰۰ ميلي گرم در ليتر ZnSO4 تيمار شدند، بيشترين تعداد ريشه را داشتند. همچنين وزن خشك ريشه در قلمه هايي كه با غلظت ۳۰۰۰ ميلي گرم در ليتر ZnSO4 تيمار شدند بيشترين مقدار را نشان داد. بيشترين وزن تر ريشه، مربوط به تيمارهاي ZnSO4 با غلظت ۳۰۰۰ ميلي گرم در ليتر و (NAA + IBA) با غلظت (۱۰۰۰ + ۱۰۰۰) ميلي گرم در ليتر بود.