مقاله اثر سوماتوتروپين گاوي نوترکيب (التوسيل) بر عملکرد رشد ماهي قزل آلاي رنگين کمان (Oncorhynchus mykiss) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۷ در شيلات از صفحه ۵۳ تا ۶۰ منتشر شده است.
نام: اثر سوماتوتروپين گاوي نوترکيب (التوسيل) بر عملکرد رشد ماهي قزل آلاي رنگين کمان (Oncorhynchus mykiss)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سوماتوتروپين گاوي نوترکيب
مقاله التوسيل
مقاله عملکرد رشد
مقاله قزل آلاي رنگين کمان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حقيقي مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: شريف روحاني مصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: شريف پور عيسي
جناب آقای / سرکار خانم: سپهداري ابوالفضل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين تحقيق بررسي اثر خوراکي سوماتوتروپين گاوي نوترکيب ۱ درصد (التوسيل) بر عملکرد رشد ماهي قزل آلاي رنگين کمان بود. در اين تحقيق، از ۱۲۰۰ لارو ماهي قزل آلاي رنگين کمان (Oncorhynchus mykiss) با ميانگين وزني ۰٫۵±۰٫۰۵ گرم استفاده شد. اين ماهيان در ۲ گروه شاهد و التوسيل با ۳ تکرار تيمار بندي گرديد. آب مورد استفاده با دماي ۱±۱۵ درجه سانتي گراد، اکسيژن محلول ۲/۰±۲/۷ ميلي گرم در ليتر و ۸±۰٫۳ PH تامين شد. تغذيه لارو هاي ماهي به صورت دستي و بر اساس وزن ماهي و دماي آب تعيين شد. از سوماتوتروپين گاوي نوترکيب يك درصد (التوسيل) به ميزان ۲۰۰ گرم به ازاي هر ۱۰۰ کيلوگرم وزن بدن ماهي زنده به صورت مخلوط با غذا استفاده شد. براي تعيين شاخص هاي رشد، وزن و طول ماهي ها (قبل و پس از هر آزمايش) مورد سنجش قرار گرفت. شاخص هاي رشد شامل وزن کل، افزايش وزن روزانه، طول کل بدن، افزايش روزانه طول بدن، افزايش وزن به ازاي هر گرم غذاي خورده شده، شاخص رشد ويژه، ضريب تبديل غذايي، شاخص وضعيت و ميزان بقا در دو گروه تيمار شاهد و التوسيل در پايان هر دوره پرورش (۲۸، ۵۶ و ۸۴ روز پس از شروع آزمايش)، مورد سنجش و ارزيابي آماري قرار گرفت. همچنين ميزان رشد تطبيقي، بين دو تيمار شاهد و التوسيل در پايان دوره پرورش (۸۴ روز) تعيين و از نظر آماري مورد مقايسه قرار گرفت. نتايج حاصل از اين تحقيق در پايان هر دوره پرورش نشان داد که بين شاخص هاي مورد نظر فوق در دو تيمار شاهد و التوسيل اختلاف معني دار وجود نداشت (P<0.05) اين نتايج نشان مي دهد که تجويز خوراکي سوماتوتروپين نوترکيب گاوي ۱ درصد (التوسيل)، با روش فوق، روش مناسبي براي افزايش سرعت رشد ماهي قزل آلاي رنگين کمان در شرايط فوق نبود.