مقاله اثر سياست حمايتي دولت بر عرضه، سطح زيركشت و عملكرد چغندرقند در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در مجله چغندرقند از صفحه ۲۰۷ تا ۲۱۸ منتشر شده است.
نام: اثر سياست حمايتي دولت بر عرضه، سطح زيركشت و عملكرد چغندرقند در ايران
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله چغندرقند
مقاله سطح زيركشت
مقاله عرضه
مقاله عملكرد
مقاله نرخ حمايت اسمي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي حميد
جناب آقای / سرکار خانم: فرج زاده زكريا
جناب آقای / سرکار خانم: كفيل زاده فرشيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مطالعه با هدف بررسي اثر سياست هاي دولت بر عرضه شكر، عملكرد و سطح زيركشت چغندرقند طي دوره ۱۳۸۳-۱۳۶۰ از متغير نرخ حمايت اسمي به عنوان متغير بيان گر سياست هاي دولت استفاده کرد. نتايج مطالعه نشان داد كه متغير نرخ حمايت اسمي با وجود اثر منفي بر سطح زيركشت، اثر مثبتي بر عملکرد و عرضه دارد. هم چنين مشخص شد قيمت واقعي چغندرقند بر هيچ يك از توابع عرضه، عملكرد و سطح زيركشت اثر معني داري ندارد. كشش توابع عرضه، سطح زيركشت و عملكرد نسبت به متغير نرخ حمايت اسمي به ترتيب برابر با ۰٫۲۰، ۰٫۰۲۹- و ۰٫۲۵ بود و نشان داد سياست هاي حمايتي دولت بر افزايش عملكرد و عرضه چغندرقند موثر است.