مقاله اثر سيدروفور دسفروکسامين بي (DFO-B) بر جذب سرب بوسيله کاني مونت موريلونايت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهريور ۱۳۸۹ در آب و خاك (علوم و صنايع كشاورزي) از صفحه ۴۵۳ تا ۴۶۲ منتشر شده است.
نام: اثر سيدروفور دسفروکسامين بي (DFO-B) بر جذب سرب بوسيله کاني مونت موريلونايت
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرب
مقاله سيدروفور
مقاله جذب
مقاله مونت موريلونايت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حميدپور محسن
جناب آقای / سرکار خانم: كلباسي محمود
جناب آقای / سرکار خانم: افيوني مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: شريعتمداري حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يکي از مهمترين عوامل موثر بر زيست فراهمي و سرنوشت فلزات سنگين در خاک هاي مناطق خشک و نيمه خشک، سيدروفورهاي ترشح شده از ريشه گياه و ميکروارگانيسمهاي خاک مي باشد. اين پژوهش به منظور بررسي اثر سيدروفور دسفروکسامين بي (DFO-B) بر جذب سرب (Pb) توسط کاني مونت موريلونايت انجام شد. مطالعات جذب وابسته به pH در محدوده pH بين ۳ تا ۷ و هم دماهاي جذب در دو pH،۴٫۵  و ۶٫۵ انجام گرديد. غلظت سرب و سيدروفور بکار رفته در آزمايشات جذب وابسته به pH به ترتيب ۱۰ ميلي گرم در ليتر و ۲۵۰ ميکرومولار بود. هم دماهاي جذب در ۷ غلظت سرب (۱ تا ۱۰ ميلي گرم در ليتر) در حضور يک غلظت سيدروفور (۲۵۰ ميکرومولار) و بدون حضور سيدروفور در دو pH،۴٫۵  و ۶٫۵ انجام گرديد. نتايج مطالعات جذب وابسته به pH نشان داد که سيدروفور باعث افزايش مقدار جذب سرب بر روي کاني مونت موريلونايت به ويژه درpH هاي بالاتر از ۵ گرديد. همدماهاي جذب سرب درpH=4.5  تحت تاثير سيدروفور قرار نگرفتند اما سيدروفور تاثير معني داري بر شکل همدما و مقدار سرب جذب شده به روي کاني مورد مطالعه در pH=6.5 داشت. مدل فروندليخ جذب را درتمامي سيستم هاي مورد مطالعه به خوبي توصيف کرد. مقادير ضريبKF  مدل فروندليخ به ترتيب ۴٫۸ و ۱۹۶٫۵ و ضريب n اين مدل به ترتيب ۰٫۸ و ۲٫۱ در حضور و غياب سيدروفور براي همدماهاي بدست آمده در  pH=6.5بود که نشان دهنده تمايل شديد سرب براي جذب بر روي سطوح مونت موريلونايت در حضور سيدروفور مي باشد.