مقاله اثر سير بر آسيب هاي بيضه اي ناشي از ديابت شيرين در موش هاي صحرايي نر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آبان ۱۳۸۸ در مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران از صفحه ۴۴۳ تا ۴۵۳ منتشر شده است.
نام: اثر سير بر آسيب هاي بيضه اي ناشي از ديابت شيرين در موش هاي صحرايي نر
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سير
مقاله آسيب هاي بيضه اي
مقاله ديابت
مقاله موش صحرايي نر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عبداله نژاد اكرم
جناب آقای / سرکار خانم: گل علي
جناب آقای / سرکار خانم: دبيري شهريار
جناب آقای / سرکار خانم: جوادي عبدالرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: ديابت شيرين با تغييرات بافتي بيضه همراه است. در مطالعه حاضر هر دو اثر پيشگيري كننده و درماني سير بر آسيب بيضه اي در موش هاي صحرايي نر ديابتي شده با استروپتوزوتوسين (STZ) بررسي شد.
مواد و روش ها: ۴۰ سر موش صحرايي نر از نژاد ويستار به ۵ گروه تقسيم شدند. (۱ گروه طبيعي (N)، (۲ گروه طبيعي + سير (N+G)، (۳ گروه ديابتي (D)، كه ديابت از طريق تزريق داخل صفاقي (۶۰ ميلي گرم به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن) استرپتوزوتوسين ايجاد شد. (۴ گروه ديابتي + دريافت سير قبل از ديابتي شدن ،(D+Gb) كه دريافت سير به مدت سه هفته قبل از تزريق STZ آغاز شد و آن براي سه هفته ي ديگر ادامه يافت. (۵ گروه ديابتي + دريافت سير بعد ديابتي شدن(D+Ga) ، كه دريافت سير به مدت سه هفته بعد از تزريق STZ وجود داشت. آب سير با دوز ۱ ميلي ليتر به ازاي هر صد گرم وزن بدن توسط گاواژ به موش هاي صحرايي خورانده شد. آسيب بيضه اي با استفاده از رنگ آميزي هماتوکسيلين – ائوزين بررسي شد.
يافته ها: موش هاي ديابتي کاهش چشمگيري در قطر و تعداد سلول هاي زاينده توبول سمينيفروس نشان دادند. سير به طور قابل توجهي تغييرات مورفولوژيک ايجاد شده به وسيله ديابت و کاهش سلول هاي زاينده را كم كرد. گروه دريافت کننده سير قبل از تزريق (D+Gb) STZ نسبت به گروه دريافت کننده سير بعد از تزريق (D+Ga) STZ بهبودي بيشتري را در عوارض ناشي از ديابت نشان دادند.
نتيجه گيري: در اين مطالعه براي اولين بار نشان داده شد که مصرف آب سير داراي هر دو اثر پيشگيري كننده و درماني بر کاهش آسيب هاي بيضه اي در موش هاي صحرايي نر ديابتي مي باشد.