مقاله اثر سيكلوسپورين A موضعي در پيش گيري و درمان رد پيوند پس از پيوند نفوذي قرنيه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در بينا از صفحه ۱۲۸ تا ۱۳۴ منتشر شده است.
نام: اثر سيكلوسپورين A موضعي در پيش گيري و درمان رد پيوند پس از پيوند نفوذي قرنيه
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جوادي محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: فيضي سپهر
جناب آقای / سرکار خانم: پورسلمان حسين
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: كتيبه مرضيه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف:‌ ارزيابي اثر قطره سيكلوسپورين ۲ A درصد موضعي در درمان و جلوگيري از عود حملات رد پيوند، پس از پيوند نفوذي قرنيه در بيماران با سابقه حملات مكرر رد پيوند.
روش پژوهش: در اين كارآزمايي باليني، گروه از بيماران با سابقه پيوند نفوذي قرنيه در شروع حملات ساب اپي تليال يا اندوتليال رد پيوند به صورت تصادفي تحت درمان با قطره سيكلوسپورين ۲ A درصد يا دارونما به همراه استروييد موضعي قرار گرفتند. علت اوليه انجام پيوند قرنيه در اين افراد شامل قوز قرنيه، استحاله اندوتليال فوكس، استحاله استروماي قرنيه و كدورت فاقد عروق خوني قرنيه بود. سيكلوسپورين موضعي يا دارونما به مدت ۶ ماه تجويز گرديد. مدت زمان استفاده از استروييد، طول دوره بهبودي حمله رد پيوند، تعداد حملات عود در حين دريافت دارو و پس از آن و ميزان بقاي بدون رد پيوند بين گروه هاي مطالعه مورد مقايسه قرار گرفت.
يافته ها: تعداد ۲۲ چشم از ۲۲ بيمار (۱۲ مرد) در شروع واكنش رد پيوند، تحت درمان با قطره سيكلوسپورين ۲ A درصد قطره بتامتازون ۰٫۱ درصد موضعي (گروه (۱ و ۲۱ چشم از ۲۱ بيمار ۱۰) مرد) تحت درمان با دارونما و قطره بتامتازون ۰٫۱ درصد موضعي (گروه (۲ قرار گرفتند. ميانگين سن بيماران ۳۲٫۴۸±۱۱٫۹ و ۳۵٫۴۸±۱۱٫۷ سال به ترتيب در گروه (۱) و (۲) بود (P=0.42). ميانگين دوره پي گيري ۱۶٫۶±۶٫۱ ماه در گروه (۱) و ۱۶±۶٫۳ ماه در گروه (۲) بود (P=0.75). دوره بهبود كامل حمله رد پيوند پس از تجويز سيكلوسپورين و يا دارونما در گروه (۱) و (۲) به ترتيب ۲۵٫۶±۲۱ و ۳۳٫۲±۱۶٫۷ روز بود (P=0.22). در پايان دوره پي گيري، ميزان بقاي بدون درد پيوند در گروه هاي مذكور به ترتيب ۳۴٫۸ و ۳۱٫۷ درصد بود (P=0.89).
نتيجه گيري: قطره سيكلوسپورين A به همراه استروييد موضعي در درمان و پيش گيري از حملات رد پيوند در بيماران با سابقه قبلي اين حملات پس از پيوند نفوذي قرنيه در مقايسه با درمان استروييدي موضعي به تنهايي اثر بيش تري ندارد.