مقاله اثر سيليکون بر فعاليت آنزيم هاي ضداکسنده و محتواي تنظيم کننده هاي اسمزي در دو ژنوتيپ گندم نان در شرايط تنش خشکي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله به زراعي نهال و بذر (نهال و بذر) از صفحه ۲۰۷ تا ۲۲۵ منتشر شده است.
نام: اثر سيليکون بر فعاليت آنزيم هاي ضداکسنده و محتواي تنظيم کننده هاي اسمزي در دو ژنوتيپ گندم نان در شرايط تنش خشکي
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گندم نان
مقاله پرولين
مقاله سيليکون
مقاله گلايسين بتائين و محتواي نسبي آب برگ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طالع احمد سارا
جناب آقای / سرکار خانم: حداد رحيم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سيليکون دومين عنصر رايج موجود در خاک است که داراي اثرات مفيدي در افزايش تحمل به تنش هاي زنده و غير زنده در گياهان است. به منظور بررسي اثر سيليکون در افزايش تحمل به خشکي در ژنوتيپ هاي گندم (Triticum aestivum L.) ويري ناک و پيشتاز آزمايشي بصورت فاکتوريل در قالب طرح کاملا تصادفي با اعمال سه تيمار شاهد، خشکي و سيليکون- خشکي (۲ ميلي مولار سيليکات سديم / کيلوگرم خاک) در سه تکرار در گلخانه اجرا شد. بدين منظور محتواي پرولين و گلايسين بتائين، فعاليت آنزيم هاي ضد اکسنده و محتواي نسبي آب برگ، کلروفيل و پروتئين محلول کل مورد ارزيابي قرار گرفت. نتايج آزمايش نشان داد که سيليکون با افزايش در فعاليت آنزيم هاي APX ,CAT ,SOD و POD و پروتئين محلول کل برگ در هر دو ژنوتيپ گندم باعث جبران خسارات منفي ناشي از تنش خشکي گرديد. در مقابل تنش خشکي باعث کاهش در محتواي نسبي آب برگ، کلروفيل و پروتئين محلول گرديد. اختلاف معني داري در فعاليت آنزيم CAT بين تيمار شاهد و خشکي در هر دو رقم مشاهده نگرديد. نتايج آزمايش نشان داد که در مقايسه با گياهاني که تنها تحت تيمار خشکي بودند، تيمار سيليکون باعث افزايش در محتواي پرولين و گلايسين بتائين گرديد. اثر سيليکون در ژنوتيپ ويري ناک بيشتر از رقم پيشتاز بود. با توجه به نتايج حاصل از اين آزمايش مي توان استنباط کرد که نقش سيليکون در افزايش تحمل به خشکي در گندم بدليل افزايش در فعاليت آنزيم هاي ضد اکسنده همراه بوده و باعث کاهش خسارات اکسيداتيو ناشي از گونه هاي فعال اکسيژن که تحت تنش خشکي ايجاد مي گردند مي شود و از فرآيندهاي فيزيولوژيکي گياهاني که در معرض تنش قرار گرفته اند محافظت مي کند.