مقاله اثر سينرژيسمي پروتئين نوترکيب CagA و LPS سروتيپ O2 هليکوباکتر پيلوري در بروز پاسخ ايمني مناسب عليه اين باکتري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران (annals of military and health sciences research) از صفحه ۱ تا ۵ منتشر شده است.
نام: اثر سينرژيسمي پروتئين نوترکيب CagA و LPS سروتيپ O2 هليکوباکتر پيلوري در بروز پاسخ ايمني مناسب عليه اين باکتري
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سينرژيسم
مقاله ليپوپلي ساکاريد
مقاله سروتيپ O2
مقاله CagA نوترکيب
مقاله هليکو باکتر پيلوري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيلي داوود
جناب آقای / سرکار خانم: محبتي مبارز اشرف
جناب آقای / سرکار خانم: سلمانيان علي هاتف
جناب آقای / سرکار خانم: زواران حسيني احمد
جناب آقای / سرکار خانم: مهدوي مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: هليکوباکتر پيلوري يکي از عوامل عفوني باکتريايي معده بوده که در سراسر جهان گزارش شده است. با توجه به اهميت ليپوپلي ساکاريد و cagA، اين مطالعه در صدد بررسي اثر سينرژيسمي ايمني زايي اين دو فاکتور به منزله انتخاب کانديد ايمونيزاسيون مناسب عليه اين باکتري ميباشد.
مواد و روشها: در اين مطالعه تجربي ليپوپلي ساکاريد سروتيپ O2 هليکوباکتر پيلوري به روش فنل داغ تخليص و پروتئين نوترکيب CagA در وکتورهاي مناسب بيان و با استفاده از ستون نيکل خالص شد. سپس موشهاي BALB/c با غلظتهاي مناسب از اين آنتي ژنها ايمونيزه و پاسخ ايمني در آنها مورد ارزيابي قرار گرفت.
يافته ها: نسبت IgG1/IgG2α در موشهاي ايمونيزه شده با دو آنتي ژن ليپو پلي ساکاريد و rCagA و rCagA به تنهايي و يا همراه با ادجوانت CpG کمتر از يک ميباشد که مويد پاسخ ايمني به سمت Th1 ميباشد. پاسخ توليد اينترفرون گاما به هنگام تزريق اين دو آنتي ژن با همديگر افزايش قابل ملاحظهاي نشان داد.
نتيجه گيري: ايمن سازي عليه هليکوباکتر پيلوري به طور احتمال در آينده به عنوان اولين انتخاب در پيشگيري از بيماري به کار ميرود. با توجه به اينکه ايمني حفاظتي عليه اين باکتر ي پاسخ ايمنيTh1 و به عبارتي بالانس Th1/Th2 ميباشد. در اين تحقيق مشاهده شد که دو آنتي ژن ليپو پلي ساکاريد و rCagA داراي اثرات سينرژيسمي در ايجاد پاسخهاي ايمني سلولار ميباشند.