سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

غلامرضا خادمی پور – عضو هیت علمی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین ( اهواز)
بهاءالدین نجفی – استاد بخش اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده:

بررسی روند آثار مداخلات دولت در فرآیند تولید محصولات کشاورزی به منظور تصمیم گیری در مورد ادامه سیاست گزاری های موجود یا تدوین برنامه هایی کارآمدتر از اهمیت خاصی برخوردار است . بر همین اساس، این مطالعه با هدف اصلی بررسی اثر سیاست های حمایتی دولت بر انگیزه تولید محصولات زراعی گندم، بر نج، پنبه و چغندرقند، طی سالهای ۱۳۶۸ -۸۳ انجام شد . بدین منظور با استفاده از ساختار هزینه – درآمد هر یک از محصولات و کاربرد روش ماتریس تحلیل سیاستی، ضرایب حمایت اسمی، ضریب حمایت مؤثر، مزیت نسبی و سود آوری هر یک از محصولات محاسبه گردید . سپس نتایج حاصل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . نتایج بدست آمده نشان داد که دولت با وجود اینکه در طی سالهای موردمطالعه همواره تلاش کرده است تا از طریق پرداخت یارانه ضمنی به عوامل تولید ا نگیزه اقتصادی تولید محصولات را تقویت نماید , اما این فرآیند یارانه ای را از طریق تعیین قیمت تضمینی و کاهش درآمد تولیدکنندگان برای محصولات مورد مطالعه بجز برنج و پنبه خنثی نموده است . بنابراین در مجموع سیاست های حمایتی دولت موجب تضعیف انگیزه تولید محصولات شده است .