سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نجمه مهرابیان – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه شهید باهنر
سیدمحمدجواد آروین – عضو هیات علمی بخش تولیدات گیاهی، دانشگاه شهید باهنر
غلامرضا خواجویی نژاد – عضو هیات علمی بخش زراعت، دانشگاه شهید باهنر
اصغر سعیدی – کارشناس آموزشی بخش زراعت، دانشگاه شهید باهنر

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر ماده ضد تعرق سالیسیلیک اسید بر روی رشد و نمو و عملکرد ذرت دابل کراس علوفه ای ۳۰۷ تحت تنش خشکی، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه کرمان، به صورت اسپلیت پلات در سه تکرار انجام گرفت. فاکتورهاعبارت بودند از دور آبیاری (۷ روزه و ۱۰ روزه) به عنوان فاکتور اصلی و تیمارهای سالیسیلیک اسید (خیساندن بذر، محلول پاشی در مرحله ۶ برگی، محلول پاشی درمرحله گل دهی ، ترکیب این تیمارها و تیمار شاهد) به عنوان فاکتور فرعی، نتایج حاصل از این پژوهش نشان دادکه افزایش دور آبیاری از ۷ روز موجب ۲۴ درصد کاهش عملکرد علوفه گردید. از بین تیمارهای سالیسیلیک اسید فقط تیمار خیساندن بذر در محلول ۱۰/۱ میلی مول سالیسلیک اسید باعث افزایش عملکرد علوفه میزان ۱۱/۵ درصد در شاریط غیر تنش و ۱۶ درصد در شرایط تنش گردید.