سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سمیه شریف حسن – گروه مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه سمنان
معصومه معصومی – گروه مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه سمنان
علیرضا حبیب اله زاده – استادیار گروه مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه سمنان
سیما پاکروان – گروه مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه سمنان

چکیده:

اثر ۱ تا ۵ درصد سیلیسیم بر سختی، مقاومت به اکسایش، استحکام کششی، مدول کشسان (E)، عمق تبرید و ضریب انبساط حرارتی (α)، ریزساختار چدن خاکستری مورد مطالعه شد. نتایج حاکی از آن است که تا (α)، و ضریب انبساط حرارتی ۲/۵ درصد سیلیسیم سختی و مقاومت به اکسایش کاهش نشان داده ولی پس از آن این خواص افزایش می یابند. به طور کلی، استحکام کششی، مدول کشسان (E)، عمق تبرید و ضریب انبساط حرارتی (α) در چدن خاکستری با افزایش سیلیسیم از ۱ تا ۵ درصد افزایش می یابد. سیلیسیم ساختار فریتی را در چدن تشویق نموده و موجب افزایش حجم گرافیت رسوبی در چدن و افزایش دمای استحاله α→γ می شود.