سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علی سپهری – استادیار گروه زراعت واصلاح نباتات دانشکده کشاورزی بوعلی سینا

چکیده:

به منظور برسی اثر سیلیکون بر خصو صیات فیزیولوژیکی رشد ، محتوی پرولین ، کلروفیل و رطوبت نسبی برگ تحت تنش کمبود آب در مراحل اولیه رشد ذرت، آزمایش گلخانه ای در قالب یک طرح کاملآ تصادفی در سه تکرار به اجرا در آمد. تیمارها عبارت بودند از آبیاری در حد ظرفیت زراعی (FC 100% ) آبیاری در حد ظرفیت زراعی و مصرف ۷ میلی مول سیلیکات سدیم ،(FC 100%+Si)، آبیاری در حد ۵۰ درصد ظرفیت زراعی ،(FC 50%) ، آبیاری در حد ۵۰ درصد ظرفیت زراعی و مصرف ۷ میلی مول سیلیکات سدیم (FC 50%+Si). کمبود آب از روز پانزدهم تا پنجاه و پنجم بعد از کاشت به مدت ۴۰ روز اعمال گردید ، گیاهان بعد از ۵۰ روز از کاشت برداشت شدند . قبل از برداشت ، نمونه برداری به منظور اندازه گیری محتوی رطوبت نسبی برگ ، محتوی کلروفیل و غلظت پرولین انجام و در نهایت ماده خشک اندام هوایی و ریشه محاسبه شد . تنش کمبود آب سبب کاهش تجمع ماده خشک کل ، محتوی کلروفیل و رطوبت نسبی بر گ گردید ولی مقدار پرولین را افزایش داد. کاربرد سیلیکون وضعیت رشد و تجمع ماده خشک خصوصاً در گیاهان تحت تنش کمبود آب را بهبود بخشید . تنش آب اثر سوء بیشتری بر رشد اندام هوایی در مقایسه با ریشه گذاشت لذا نسبت ریشه به ساقه افزایش یافت . از سوی دیگر باز دارندگی رشد در گیاهان تیمار شده با سیلیکون تحت تنش آب بطور قابل توجه کاهش یافت. در این شرایط سیلیکون بطور معنی داری سبب افزایش تجمع ماده خشک در اندام هوائی و ماده خشک کل گیاهان مورد بررسی شد. کاربرد سیلیکون سبب کاهش تجمع پرولین در گیاهان تحت تنش آب گردید. مقدار کلروفیل b و a نیز در تنش کمبود آب کاهش یافت ولی سطوح کلروفیل در گیاهان تنش دیده با مصرف سیلیکون در مقایسه با گیاهان تنش دیده بدون مصرف سیلیکون افزایش نشان داد.