سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ام البنین کریمی – گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
آرین ساطعی – گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
شادمان شکروی – گروه زیست شناسی، پژوهشکده علوم پایه کاربردی، جهاد دانشگاهی، دانشگاه
سپیده بخشی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم گیاهی، عضو باشگاه پژوهشگران جوان، دانسگا

چکیده:

کلرلا ولگاریس به عنوان یک نمونه زنده استراتژیک در بیوتکنولوژی پزشکی و غذایی مورد استفاده قرار گرفته است . این جلبک دارای خواص مفید و مکمل غذایی است و حاوی مقادیر زیادی پروتئین، لیپید ـ پلی ساکارید و ویتـامین هـا اسـت و در ژاپن به عنوان غذای سلامتی معرفی می شود . هم چنین کلرلا به دلیل داشتن کلروفیل و ترکیب خـاص دیـواره سـلولی آن می تواند اثرات سمی فلزات را از بدن دفع کند . کلرلا اثر بزرگی بر روی سیستم ایمنی دارد و بر روی سرطان و عفونت های ویروسی، قارچی و باکتریایی مؤثر می باشد . مواد اختصاصی تهیه شده از کلرلا پاسخ آنتی بادی ها را بـه واکـسن آنفلـونزا در درمان کلینیکالی تسریع می کند . در این بررسی، امکان خوگیری جلبک سبز Chlorella vulgaris به شدت های نـوری محدود از نظر بقاء رشد و مورفولوژی مورد بررسی قرار گرفته است .
نمونه برداری از خاک شالیزارهای استان گلستان در طی یک دوره یـک سـاله انجـام شـد . نمونـه هـا پـس از انتقـال بـه آزمایشگاه مطابقGrogas and sardesphande (1961) کشت گردیدند . خـالص سـازی در محـیط کـشتchu10مطابق (Richmond (1988 انجام گرفت . شناسایی بر اساس (Prescott 1962) انجام شد
نمونه ها پس از تخلیص در شـدت هـای نـوری ۲۰۰۰-۲۴۰-۲۷۶۰-۳۷۲۰ لـوکس در تنـاوب ۲ سـاعت تـاریکی و ۲۲ ساعت روشنایی مورد بررسی قرار گرفتند . نتایج نشان داد که در شدت های نوری اعمال شـده در تمـام تیمارهـا، روز پـنجم بهترین رشد و به ترتیب در روز دوم و هشتم رشد آن کاهش یافت . هم چنین رشد کلـرلا را در تنـاوب هـای نـوری ۲ ، ۴ و ۶ ساعت تاریکی در شبانه روز و در نور دائم در روزهای دوم، پنجم و هشتم مورد بررسی قرار د ادند و بـه ایـن نتیجـه رسـیدند که کلرلا در بین تمام روزها و تیمارها در ۲ ساعت تاریکی و ۲۲ ساعت روشنایی در روز هشتم بهترین رشـد را نـشان داد و بعد از ۲ ساعت تاریکی در ۴ و ۶ ساعت تاریکی و نور دائم، رشد آنها کم شـده و در ۲ سـاعت تـاریکی، سـبزترین رنـگ محیط کشت دیده می شود و جلبک ها در زیر میکروسکوپ به صورت کلنی های ۲ ، ۴ و ۶ تایی دیده می شوند