مقاله اثر شدت تمرين مقاومتي دايره اي بر نسبت سطح گرلين به ابستاتين پلاسمايي زنان جوان سالم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اسفند ۱۳۸۹ در مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران از صفحه ۶۲۶ تا ۶۳۲ منتشر شده است.
نام: اثر شدت تمرين مقاومتي دايره اي بر نسبت سطح گرلين به ابستاتين پلاسمايي زنان جوان سالم
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تمرين مقاومتي دايره اي
مقاله نسبت گرلين به ابستاتين
مقاله گرلين تام پلاسما
مقاله ابستاتين
مقاله زنان جوان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ثاقب جو مرضيه
جناب آقای / سرکار خانم: قنبري نياكي عباس
جناب آقای / سرکار خانم: رجبي حميد
جناب آقای / سرکار خانم: رهبري زاده فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: هدايتي مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: گرلين و ابستاتين دو پپتيد اشتها آور و ضد اشتها هستند. به نظر مي رسد تعادل حساس اين دو پپتيد در تنظيم هموستاز انرژي و کنترل وزن بدن مهم مي باشد. اين پژوهش با هدف شناسايي ساز و کارهاي احتمالي اثر تمرين مقاومتي بر هموستاز انرژي و کنترل وزن انجام گرفت.
مواد و روش ها: ۲۷ دانشجوي دختر با ميانگين سن ۱٫۵۴±۲۲ سال و نمايه توده بدن ۱٫۸۶±۲۰٫۷۶ کيلوگرم بر متر مربع به طور تصادفي در گروه هاي تجربي و کنترل قرار گرفتند. آزمودني ها برنامه تمرين را با دو شدت ۴۰ و ۸۰% يک تکرار بيشينه و به مدت ۴ هفته انجام دادند. سطح گرلين تام، ابستاتين، نسبت سطح گرلين به ابستاتين و گلوکز پلاسماي آزمودني ها قبل و بعد از دوره تمرين اندازه گيري شد.
يافته ها: يافته هاي آزمون آناليز واريانس نشان داد نسبت سطح گرلين به ابستاتين پلاسما در گروه ۸۰% يک تکرار بيشينه به طور معني داري(P<0.05)  افزايش و سطح ابستاتين نيز در گروه ۸۰% يک تکرار بيشينه به طور معني داري(P<0.05)  کاهش يافت.
نتيجه گيري: به نظر مي رسد در شرايط کسر انرژي به دست آمده در گروه ۸۰% يک تکرار بيشينه، شکست پيش ساز گرلين (پروگرلين) بيشتر به سمت توليد گرلين پيش رفته است، در نتيجه ترشح ابستاتين کاهش و نسبت گرلين به ابستاتين افزايش يافته تا رفتار دريافت غذا تحريک، منابع از دست رفته انرژي جبران و در نهايت تعادل انرژي بدن دوباره برقرار شود
.