مقاله اثر شدت حذف پهنک برگ در مراحل مختلف رشد بر عملکرد ريشه و کيفيت چغندرقند که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله علوم زراعي ايران از صفحه ۲۵۲ تا ۲۶۴ منتشر شده است.
نام: اثر شدت حذف پهنک برگ در مراحل مختلف رشد بر عملکرد ريشه و کيفيت چغندرقند
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حذف برگ چغندرقند
مقاله ضايعات شکر و مراحل رشد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جديدي تورج
جناب آقای / سرکار خانم: حجام سهراب
جناب آقای / سرکار خانم: كمالي غلامعلي
جناب آقای / سرکار خانم: فتوحي كيوان
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالهيان نوقابي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي اثر سطوح مختلف حذف پهنک برگ در مراحل مختلف رشد رويشي بر عملکرد ريشه و کيفيت چغندرقند و همچنين تعيين حساس ترين مرحله رشدي گياه نسبت به حذف پهنک برگ ها، آزمايشي مزرعه اي به صورت فاکتوريل ۵)×(۴ در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با ۳ تکرار در ايستگاه تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي مياندوآب در سال زراعي ۱۳۸۶ اجرا گرديد. حذف پهنک برگ (S) در چهار مرحله رشدي چغندرقند بر اساس تفسيم بندي فائو شامل مرحله اول (S1) از زمان استقرار بوته تا ۱۰ درصد پوشش سطح زمين، مرحله دوم (S2) از پوشش ۱۰ درصد تا ۷۰ درصد سطح زمين، مرحله سوم (S3) از انتهاي مرحله دوم تا زمان رسيدگي گياه و مرحله چهارم (S4) از انتهاي مرحله سوم تا هنگام برداشت محصول انجام شد. شدت حذف برگ (I) در چهار سطح شامل قطع ۲۵ درصد (I1)، ۵۰ درصد (I2)، ۷۵ درصد (I3) و ۱۰۰ درصد (I4) پهنک برگ بعلاوه يک سطح شاهد عدم حذف برگ (I5) اعمال گرديد. در پايان فصل، محصول کرت هاي مختلف برداشت و عملکرد ريشه، درصد قند، عملکرد شکر، مقدار ناخالصي هاي چغندرقند (غلظت سديم، پتاسيم و نيتروژن مضره)، درصد قند قابل استحصال، درصد قند ملاس، عملکرد شکر سفيد و ضريب استحصال شکر اندازه گيري شدند. نتايج نشان داد اثر اصلي مرحله حذف برگ روي خواص کيفي چغندرقند از جمله درصد قند، درصد قند قابل استحصال و ضريب استحصال شکر موثر و معني دار بود ولي بر صفات زراعي نظير عملکرد ريشه تاثير معني داري نداشت. اثر شدت حذف برگ بر صفات مربوط به عملکرد کمي و کيفي چغندرقند معني دار شد، به طوريکه حذف ۱۰۰ درصد پهنک برگ ها نسبت به تيمار شاهد بدون حذف برگ (با عملکرد ريشه ۴۷٫۴۹ تن در هکتار) باعث کاهش معني دار عملکرد ريشه به ميزان ۳۶ درصد شد. در ضمن کمترين عملکرد ريشه در تيمار حذف ۱۰۰ درصد پهنک برگ ها در مرحله دوم رشد )تيمار (S2I4 به ميزان  23.90تن در هکتار بدست آمد. اثر متقابل شدت حذف برگ در مراحل مختلف رشد چغندرقند بر درصد قند و درصد قند قابل استحصال در سطح احتمال يک درصد معني دار شد. به طوريکه درصد قند در تيمار حذف ۲۵ درصد پهنک برگ در مرحله چهارم رشد (S4I1) نسبت به تيمار شاهد عدم حذف برگ (با عيار ۲۱٫۵ درصد)، ۴٫۶۵ واحد (معادل ۲۲ درصد) کاهش يافت. بر اساس نتايج اين آزمايش به نظر مي رسد که حذف برگ هاي چغندرقند طي دوره رشد به هر ميزاني که انجام شود، باعث افزايش ضايعات شکر در فرآيند استحصال شکر در کارخانه قند خواهد شد.