سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

هیربد بحرانی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
یحیی امام – استاد بخش زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده:

به منظور بررسی پاسخ عملکرد دانه و اجزای آن در ذرت دانه ای(هیبرید SC 704) پژوهشی مزرعه ای به مدت دو سال زراعی (سال های ۸۶ و ۱۳۸۵) در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز صورت گرفت . آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار انجام شد . تیمارها شامل : الف) زمان برگ زدایی در چهار سطح : از زمان پیدایش نیمی از ابریشم ها ، با فاصله زمانی هر ده روز یک بار و ب) شدت برگ زدایی در سه سطح: صفر، ۵۰ و ۱۰۰ % برگ های هر بوته در نظر گرفته شد. ویژگی ها ی ظاهری و فیزیولوژیک از جمله طول بلال، تعداد دانه در ردیف بلال، وزن هزار دانه ، وزن خشک ساقه و بلال و عملکرد دانه در پایان دوره رسیدگی فیزیولوژیک اندازه گیری شد ند. کمترین وزن خشک ساقه از تیمار ۱۰۰% برگ زدایی به دست آمد (۵۵/۷۸گرم) که حاکی از پویا شدن مواد پرورده به سمت دانه ها بود و از میان تیمار های زمان برگ زدایی بیشترین مقدار را برگ زدایی ، ۳۰ روز پس از پیدایش ن یمی از ابریشم ها (۷۷/۹۰ گرم) بخود اختصاص داد . بیشترین وزن هزار دانه و عملکرد دانه از تیمار شاهد بتر تیب ۲۲۰/۵۰ گرم و ۱۲۷۳۰/۷ کیلو گرم در هکتار به دست آمد.تیمار برگ زدایی در زمان پیدایش نیمی از ابریشم ها بیشترین وزن هزار دانه و عملکرد دانه را به خوداختصاص داد (به ترتیب ۲۰۸/۱۴ گرم و ۹۶۱۷/۱ کیلوگرم در هکتار ). با افزایش شدت برگ زدایی روندی کاهشی در عملکرد نهایی دانه مشاهده گردید، هرچند زمان برگ زدایی تاثیر معنی داری بر عملکرد نهایی دانه نداشت . چنین نتیجه گیری شد که عملکرد دانه در ذرت دانه ای نسبت به برگ زداییبعد از ظهور نیمی از ابریشم ها حساس می باشد. پژوهش های تکمیلی در این زمینه قابل توصیه است.