مقاله اثر شدت هاي مختلف تمرين مقاومتي بر شاخص هاي التهابي در مردان جوان سالم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اسفند ۱۳۸۹ در مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران از صفحه ۶۱۸ تا ۶۲۵ منتشر شده است.
نام: اثر شدت هاي مختلف تمرين مقاومتي بر شاخص هاي التهابي در مردان جوان سالم
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تمرين مقاومتي
مقاله IL-1b ،IL-6 ،HS-CRP
مقاله شدت تمرين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شيخ الاسلامي وطني داريوش
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي صلاح الدين
جناب آقای / سرکار خانم: مجتهدي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: مرندي سيدمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي دهرشيد كيوان
جناب آقای / سرکار خانم: فرجي حسن
جناب آقای / سرکار خانم: غريبي فردين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: پژوهش هاي قبلي نشان داده که التهاب فاکتور مهمي در بيماري زايي آترواسکلروز عروق مي باشد و نشانگرهاي جديد بيماريهاي قلبي-عروقي مانند IL-1b، IL-6،HS-CRP  و فيبرينوژن در پيش بيني حوادث قلبي-عروقي از حساسيت و دقت بالايي برخوردار هستند. اثر تمرين مقاومتي در شدتهاي مختلف بر شاخص هاي التهابي شناخته شده نيست. هدف اين پژوهش بررسي اثر تمرين مقاومتي با شدت متوسط و بالا بر IL-1b، IL-6،HS-CRP  و فيبرينوژن بود.
مواد و روشها: ۳۰ مرد سالم جوان به طور تصادفي به سه گروه (تجربي ۱: شدت متوسط (۵۵-۴۵% يک تکرار بيشينه)، تجربي ۲: شدت بالا (۹۰-۸۰% يک تکرار بيشينه) و کنترل تقسيم شدند و سپس دو گروه تجربي ۱ و ۲ به مدت ۶ هفته (سه روز در هفته) به اجراي تمرين مقاومتي پرداختند. در هر جلسه، ۷ ايستگاه تمريني به کار رفت و فاصله استراحت بين هر مرحله ۱ تا ۲ دقيقه و بين ايستگاه ها، ۳ دقيقه بود.
IL-1b، IL-6،HS-CRP  و فيبرينوژن قبل و پس از دوره تمرين اندازه گيري شد. سنجش آماري يافته ها با استفاده از آزمون آناليز واريانس با طرح اندازه گيري مکرر بود.
يافته ها: پس از دوره تمرين مقاومتي،IL-1  و IL-6 تغيير معني داري نداشتند. HS-CRP در هر دو گروه تجربي ۱ و ۲ کاهش يافت که اين کاهش از نظر آماري معني دار نبود(P>0.05) . اما در پس آزمون، ميزان HS-CRP در هر دو گروه تجربي ۱ و ۲ در مقايسه با گروه کنترل به طور معني داري پايين تر بود(P=0.008) . هم چنين سطح فيبرينوژن در گروه تجربي ۲ به صورت معني داري کاهش يافت(P=0.01) .
نتيجه گيري: تمرين مقاومتي به مدت ۶ هفته در افراد جوان سالم مي تواند اثرات مفيدي روي برخي نشانگرهاي التهابي بگذارد. علاوه بر اين، تمرين مقاومتي شديد غلظت فيبرينوژن را کاهش مي دهد.