مقاله اثر شدت هرس و تعداد جوانه در هر نقطه بارده بر عملکرد و اجزاي عملکرد انگور ديم رقم شيرازي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله به زراعي نهال و بذر (نهال و بذر) از صفحه ۵۷ تا ۶۷ منتشر شده است.
نام: اثر شدت هرس و تعداد جوانه در هر نقطه بارده بر عملکرد و اجزاي عملکرد انگور ديم رقم شيرازي
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انگور
مقاله رقم شيرازي
مقاله هرس بلند
مقاله هرس شديد و هرس مختلط

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كرمي محمدجواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور تعيين روش صحيح هرس، واکنش به دو سطح شدت هرس (هرس سبک و هرس شديد) و سه سطح تعداد جوانه در هر نقطه بارده (۳، ۶، و ۹ جوانه) به مدت سه سال (۱۳۸۶-۱۳۸۴) با استفاده از آزمايش فاکتوريل با طرح پايه بلوک هاي کامل تصادفي در سه تکرار در منطقه دشمن زياري فارس مورد بررسي قرار گرفت. تجزيه واريانس داده ها نشان داد که اثر شدت هرس بر عملکرد، تعداد خوشه معني دار نبود. اما بر مقدار اسيد، pH، درصد مواد جامد محلول ميوه (TSS%) و باردهي جوانه و بر ميانگين وزن و تعداد حبه معني دار بود. هم چنين اثر تعداد جوانه در هر نقطه بارده (طول کين) بر عملکرد، تعداد خوشه، وزن خوشه، مقدار اسيد، pH، درصد مواد جامد محلول ميوه، باردهي جوانه، ميانگين وزن حبه معني دار بود، اما بر ميانگين تعداد حبه در هر خوشه معني دار نبود. اثر متقابل شدت هرس × تعداد جوانه در هر نقطه بارده بر عملکرد، تعداد خوشه، وزن خوشه، مقدار اسيد ميوه،pH  آب ميوه معني دار بود، اما بر درصد مواد جامد محلول ميوه، باردهي جوانه، ميانگين وزن وتعداد حبه در هر خوشه معني دار نبود. با توجه به نتايج اين تحقيق براي اين رقم در روش هاي روسيمي، هرس بلند با تعداد حداقل ۹ جوانه در هر شاخه و براي تربيت سنتي و خوابيده اين رقم، روش هرس مختلط با نگهداري يك شاخه شش جوانه اي به عنوان شاخه بارده و يك شاخه دو جوانه اي به عنوان شاخه جانشين توصيه مي شود.