مقاله اثر شدت چراي دام بر رطوبت خاک و پوشش گياهي (مطالعه موردي: پارک ملي خبر و مراتع اطراف) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در تحقيقات مرتع و بيابان ايران از صفحه ۳۰۱ تا ۳۱۶ منتشر شده است.
نام: اثر شدت چراي دام بر رطوبت خاک و پوشش گياهي (مطالعه موردي: پارک ملي خبر و مراتع اطراف)
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شدت چرا
مقاله پوشش گياهي
مقاله رطوبت خاک
مقاله پارک ملي خبر
مقاله کرمان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باقري رضا
جناب آقای / سرکار خانم: چايي چي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: محسني ساروي محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور تعيين اثر شدت چراي دام بر رطوبت خاک و پوشش گياهي در منطقه خبر استان کرمان طي دو سال اين تحقيق انجام شد. رويشگاههاي مرتعي تحت سه سطح شدت چرايي ( بدون چرا، متوسط و شديد) با شرايط اکولوژيک همگن، از پارک ملي خبر و مجاور آن انتخاب شدند. پس از بلوک بندي مکان نمونه گيري هر سايت اقدام به بررسي رطوبت ماهانه خاک در طول دوره چراي دام در دو عمق ۱۵-۰ و ۳۰-۱۵ سانتي متري خاک (با ۵ تکرار از هر سايت) گرديد و پوشش تاجي گونه هاي گياهي (با ۳ تکرار ترانسکت در هر سايت چرايي) به روش خطي – تماسي طي سه دوره قبل، اواسط و بعد از چرا در مدت ۲ سال، اجرا شد. پس از تجزيه واريانس چند طرفه داده هاي مربوط به رطوبت خاک در محيط نرم افزاري SPSS، از آزمون چند دامنه دانکن براي مقايسه ميانگين ها استفاده شد. طبق يافته ها، چراي شديد نسبت به قرق باعث کاهش درصد پوشش تاجي همه فرم هاي رويشي به ويژه گرامينه هاي پايا و بوته ها در انتهاي دوره چراي دام شد. کاهش رطوبت خاک در سايت چراي شديد نسبت به سايت چراي متوسط و بدون چرا، به ترتيب با روند نزولي ۱۶٫۸۷ و ۲۵٫۰۷ درصد مشاهده شد و اثر منفي خشکسالي بر کاهش رطوبت خاک در اين سايت چرايي بيش از دو سايت ديگر بود. طبق نتايج، سايت قرق و چراي متوسط به دليل زياد بودن پوشش درمنه و ساير گونه هاي همراه به ويژه گرامينه هاي پايا در وضعيت ثابت و سايت چراي شديد به دليل غالبيت نسبتا تک بعدي درمنه و پوشش تاجي کم ساير گونه هاي همراه گرامينه بعلاوه ظهور گونه هاي مهاجم Marrobium vulgaris  Peganum harmala  در مرحله انتقال به وضعيت نامناسبتر، از شناسنامه مدل حال و انتقال درمنه زارهاي ايران، قرار دارند. بنابراين اگر دام مازاد تعديل نشود در آينده اي نه چندان دور شاهد غالب بودن گونه هاي ناخواسته در مراتع خواهيم شد.