سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

ولی ا… بابایی پور – تهران، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مجتمع علوم کاربردی،مرکز آموزش
سید عباس شجاع الساداتی – تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی مهندسی، بخش مهندسی بیوشیمی،
رسول خلیل زاده – تهران، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مجتمع علوم کاربردی،مرکز آموزشی و تح

چکیده:

توسعه محیط کشت ساده و کم هزینه و فراهم کردن شرایط مناسب القاء تولید پروتئین های نوترکیب همواره مورد توجه صنعت می باشد. از این رو در این تحقیق سعی شد بر اساس ترکیب شیمیایی و روابط استوکیومتری سنتز اینترفرون گامای انسانی و اشتریشیاکولی نوترکیب ساده ترین محیط کشت ممکن و بهترین شرایط القا به دست آید. برای این منظور اثر خوراک دهی بعد القا و شرایط القا روی تولید اینترفرون گامای انسانی از کشت غیر مداوم اشریشاکلی سویه BL21 (DC3 در محیط کشت ساده M9 بررسی شد. در این رابطه اثر تفزودن اسیدهای آمینه (شامل اسیدهای امینه گلوتامیک اسید، اسپارتیک اسید، لیزین، فنین آلانین)، دانسیته سلولی در زمان القا، نوع و مقدار القاگر با استفاده از طراحی آزماش های تاگوچی بررسی شد و نهایتاً در شرایط بهینه وزن خشک نهایی ۵/۵G/LIT با درصد بیان ۵۵- ۶۰ درصد و بهره دهی کلی تولید اینترفرون گاما ۱۶۰mg/L.h به دست آمد.