سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سیما جورابی – دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان
محمدرضا چایی چی – دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران،
ناصر اکبری – دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان،
قباد شعبانی – دفتر برنامه ریزی استانداری کرمانشاه

چکیده:

به منظور مطالعه روند شکست سختی بذر یونجه یکساله ، آزمایشی با استفاده از بذور یونجه یکساله رشد کرده در شرایط دیم و آبی در شهرستان خرم آباد اجرا شد . پس از پایان دوره رشد فیزیولو ژیک غلاف ها، سه تیمار روی غلاف های حاوی بذر یونجه یکساله انجام شد که تیمارها عبارت بود ند از : ۱‐- غلاف ها ی نگهداری شده در کاه وکلش در خاک زراعی ۲‐- غلاف های نگهداری شده در عمق دو سانتی متری خاک لومی ۳‐ – غلاف ها ی نگهداری شده در عمق ۱۰ سانتی متری خاک لومی . در ماههای مرداد، شهریور ، مهر و آبان بذور تولید شده در شرایط دیم و آبی ، پس از خارج کردن از غلاف در محیط آزمایشگاه مورد آزمایش جوانه زنی قرار گرفتند و درصد سختی بذر آن ها در قالب طرح آزمایش ی فاکتوریل خرد شده در زمان محاسبه شد . نتایج نشان داد که روند شکست سختی دانه در بذور آبی و دیم یکسان نبوده و تحت تاثیر شرایط تولید بذر قرار گرفته است به طوریکه سرعت روند شکست سختی بذر در بذور دیم بیشتر از بذور آبی است . گذشت زمان باعث افزایش درصد شکست سختی بذر گردد ید همچنین با افزایش عمق دفن غلاف ها روند شکست سختی بذر کاهش یافت.