سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مهرآنا کوهی دهکردی – دانشجوی دکتری دانشگاه شهرکرد
محمود خدام باشی – استادیار دانشگاه شهرکرد

چکیده:

در استان چهارمحال و بختیاری در بین حبوبات ، لوبیا از نظر سطح زیرکشت و ارزش اقتصادی مقام اول را به خود اختصاص داده است و از طرف دیگر تنش کمبود آب یکی از عوامل محدود کننده تول ید این گیاه زراعی می باشد، لذا تحقیق پیرامون تنش آ ب و معرفی ارقام متحمل در منطقه ضروری است. به منظور بررسی اثر تنش کمبود آب بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام لوبیا ، آزمایشی به صورت کر ت های خرد شده در قالب طرح پایه بلوک ها ی کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحق یقاتی دانشگاه شهرکرد انجام شد . تیمارهای آبیاری (شامل شرایط بدون تنش، تنش در طول دوره رشد و نمو، دوره رویشی و دوره زایشی ) به عنوان کرت های اصلی و ارقام (Sehirel90 ،Goynok98 ،ARS-R93003 ،D81083 و ۱۱۸۰۵) به صورت کرت های فرعی در نظر گرفته شدند . نتایج نشان داد که بین ارقام از نظر کلیه صفات بجز تعداد دانه در غلاف اختلاف معنی داری وجود دارد. واکنش ارقام مختلف نسبت به تنش متفاوت بود به طوری که تنش در مرحله رشد رویشی منجر به افزایش عملکرد برخی از ارقام گردید ولی تنش در مرحله رشد زایشی عملکرد کلیه ارقام را کاهش داد. بیشترین و کمترین میزان عملکرد به ترتیب مربوط به ارقام ARS-R93003 و ۱۱۸۰۵ بود .