مقاله اثر شش هفته تمرينات کشتي و تمرين دايره اي مبتني بر فنون کشتي، بر گرلين پلاسما و برخي هورمون هاي تنظيم کننده قند خون در کشتي گيران تمرين کرده خراساني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در علوم زيستي ورزشي (حركت) از صفحه ۷۵ تا ۸۷ منتشر شده است.
نام: اثر شش هفته تمرينات کشتي و تمرين دايره اي مبتني بر فنون کشتي، بر گرلين پلاسما و برخي هورمون هاي تنظيم کننده قند خون در کشتي گيران تمرين کرده خراساني
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گرلين
مقاله تمرين دايره اي مبتني بر فنون کشتي
مقاله هورمون رشد
مقاله کورتيزول
مقاله انسولين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رشيدلمير امير
جناب آقای / سرکار خانم: قنبري نياكي عباس
جناب آقای / سرکار خانم: رهبري زاده فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اظهار شده که ممکن است گرلين در پاسخ هورمون رشد به فعاليت هاي ورزشي نقش داشته باشد. هدف از تحقيق حاضر، بررسي اثر شش هفته تمرينات کشتي و تمرينات دايره اي مبتني بر فنون کشتي، بر گرلين پلاسما و برخي هورمون هاي تنظيم کننده قند خون در کشتي گيران تمرين کرده خراساني است. به اين منظور، ۳۰ نفر از کشتي گيران تمرين کرده با ميانگين سني ۱۸٫۵±۱٫۵ سال و۲۴٫۸±۶٫۸۱ BMI  به صورت داوطلبانه انتخاب و به طور تصادفي به دو گروه تجربي و کنترل تقسيم شدند. متغيرهاي اندازه گيري عبارت بودند از: گرلين و گلوکز پلاسما، هورمون هاي رشد، کورتيزول و انسولين سرمي که گرلين پلاسما به روش اليزا، گلوکز به روش آنزيمي و مابقي توسط کيت هاي راديوايمونواسي اندازه گيري شدند. براي تجزيه و تحليل داده ها از روش آماري t زوجي استفاده شد. نتايج نشان داد که شش هفته تمرين کشتي و تمرينات دايره اي مبتني بر فنون کشتي موجب کاهش معني دار هورمون هاي رشد، انسولين و کورتيزول و افزايش معني دار گرلين شد. در نتيجه مي توان گفت که افزايش گرلين در پاسخ به تعادل منفي انرژي، ترشح هورمون رشد را تحريک نمي کند و ساز و کارهاي ديگري در اين زمينه موثرند.