مقاله اثر شعردرماني گروهي بر کاهش نشانه هاي افسردگي در دانشجويان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي ايلام از صفحه ۹ تا ۱۶ منتشر شده است.
نام: اثر شعردرماني گروهي بر کاهش نشانه هاي افسردگي در دانشجويان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هنردرماني
مقاله افسردگي
مقاله شعردرماني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمديان يوخابه
جناب آقای / سرکار خانم: شهيدي شهريار
جناب آقای / سرکار خانم: زاده محمدي علي
جناب آقای / سرکار خانم: مهكي بهزاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: افسردگي در سراسر دنيا مساله مهمي است. برآوردها نشان مي دهد که ۱۵ تا ۲۰ درصد افراد بزرگسال جامعه، عوارض و نشانه هاي مختلف افسردگي شديد را از خود نشان مي دهند. حدود ۳۰ درصد از مردم در طول حيات خود دچار افسردگي مي شوند که تنها ۲۰ درصد آن ها تحت معالجه قرارمي گيرند (بک، ۱۹۹۳). گرچه در ابتداي قرن ۲۱ با پيشرفت هاي چشمگير علوم عصب شناختي و تعيين زيربناي عصبي-شيميايي افسردگي، اين انتظار مطرح مي گردد که تلاش هاي درماني اين اختلال به سمت دارو درمانگري گرايش يابد ولي استفاده از درمان هاي غيردارويي و انواع مختلف روان درمانگري ها همچنان با قاطعيت در عرصه مداخلات درماني افسردگي حضور دارند. انواع مختلف هنر درمان گري ها از جمله شعر درماني در دهه هاي اخير جايگاه ويژه اي در عرصه روان درماني يافته اند. در اين پژوهش اثر شعردرماني بر کاهش نشانه هاي افسردگي مورد بررسي قرار گرفته است.
مواد و روش ها: در اين پژوهش اثربخشي ۷ جلسه شعردرماني گروهي بر کاهش نشانه هاي افسردگي در يک نمونه غيرباليني از دانشجويان دختر بررسي شد. مقياس DASS-21 در يک نمونه ۳۰۲ نفري از دانشجويان اجرا شد. ۲۹ نفر از دانشجوياني که در زير مقياس افسردگي، نمره متوسط و يا بالاتر از متوسط داشتند انتخاب و بر اساس برنامه درسي به دو گروه آزمايش ۱۴ و کنترل ۱۵ نفره تقسيم شدند و به پرسش نامه افسردگي بک پاسخ دادند. داده ها با استفاده از آزمون من ويتني مبتني بر تغييرات نسبي تحليل شد.
يافته هاي پژوهش: بر اساس نتايج به دست آمده، دانشجويان گروه آزمايش، پس از مداخله، در مقايسه با گروه کنترل نشانه هاي افسردگي کمتري نشان دادند(p=0.001) .
بحث و نتيجه گيري: مطالعه حاضر پژوهش هايي که پيش از اين سودمندي شعردرماني بر آشفتگي هاي رواني را گزارش کرده اند، حمايت کرده و به طور خاص تاثير آن بر کاهش نشانه هاي افسردگي را تاييد مي کند.