مقاله اثر شوري آب آبياري بر خصوصيات مورفولوژيکي نيشکر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در فيزيولوژي گياهان زراعي از صفحه ۸۵ تا ۹۰ منتشر شده است.
نام: اثر شوري آب آبياري بر خصوصيات مورفولوژيکي نيشکر
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نيشکر
مقاله شوري
مقاله وزن اندام هوايي
مقاله وزن ريشه و شاخص سطح برگ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بنادر منصور
جناب آقای / سرکار خانم: نادري احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نيشکر يکي از گياهان مهم قندي که حساسيت بالايي به شوري در مراحل مختلف رشدي از خود نشان مي دهد. به منظور بررسي اثرات شوري آب آبياري بر بعضي از خصوصيات مورفولوژيکي نيشکر، اين تحقيق بصورت آزمايش در قالب فاکتوريل طرح کاملا تصادفي در سه تکرار در سال زراعي ۸۷ – ۱۳۸۶ در کشت و صنعت سلمان فارسي اجرا گرديد. تيمار هاي تحقيق شامل چهار سطح شوري شاهد (۰)، ۶، ۸ و ۱۰ ميلي موز بر ســانتي متر و سه واريتــه CP57 – 614، CP69 – 1062 و IRC99 – 02 بودند. نتايج نشان داد که با افزايش شوري تمام صفات مورد مطالعه که شامل تعداد پنجه، شاخص سطح برگ، وزن خشک اندام هوايي و ريشه و طول و تعداد ريشه کاهش نشان دادند. در اين تحقيق مشاهده شد که کاهش وزن خشک اندام هوايي نسبت به ريشه بيشتر است. همچنين نتايج نشان داد که کاهش وزن ريشه بيشتر ناشي از تعداد ريشه تا طول ريشه بود.