سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین سمپوزیوم بین المللی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سمیه شیروانی ماهانی – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد دانشگاه ولی عصر رفسنجان
حسین شیرانی – استادیار دانشکده کشاورزی، بخش مهندسی خاکشناسی دانشگاه شهید باهنر کر
محمد مرادی – استادیار دانشکده علوم پزشکی رفسنجان
حسین دشتی – استادیار دانشکده کشاورزی بخش زراعت دانشگاه ولی عصر رفسنجان

چکیده:

درسالهای اخیر آلودگی میکروبی آبهای سطحی و زیرسطحی، یک مسئله و مشکل جدی برای برخی از کشورها به شمار می رود که منجر به ایجاد بیماریهای خطرناک می شود. شوری خاک و آب آبیاری می تواند بر میزان جابجایی و یا زنده مانی باکتری ها در خاک اثر داشته باشد. در این تحقیق اثر سطوح مختلف شوری آب آبیاری با قابلیت هدایت الکتریکی : ۵/۰ ، ۵/۲ و ۶ دسی زیمنس بر متر و کود آلی شامل: مرغی، گاوی و مخلوط مرغی و گاوی به میزان ۱۰ تن در هکتار برحرکت باکتری اشرشیاکلی در ستونهای خاک دست خورده به ارتفاع ۳۰ سانتیمتر و قطر ۱۰ ساینتری متر در شرایط رطوبتی غیرماندگار بررسی شد. غلظت باکتری اشرشیاکلی در زه آب خروجی اندازه گیری گردید. شدیت آلودگی زه آب ستونهای خاک تیمار شده با شوری آب ۶ دسی زیمنس برمتر، کمتر از آب با شوری های ۵/۱ و ۵/۰ دسی زیمنس برمتر بوده که این اختلاف در سطح آماری ۱درصد معنی دار شد. همچنین شدت آلودگی زه آب ستونهای تیمار شده با کودمرغی بیشتر از کود مخلوط و کودگاوی و کودمخلوط نیز بیشتر از کودگاوی بود.اثر متقابل تیمارهای مختلف شوری بر غلظت باکتری اشرشیاکلی در تیمارهای کودی مختلف نیز در سطح آماری ۱درصد معنی دار شد.