سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

مهدی کریمی زارچی – عضو هیئت علمی مرکز ملی تحقیقات شوری

چکیده:

یکی از راهکارهای افزایش میزان عملکرد در واحد سطح گندم برآورده ساختن نیازهای کودی این گیاه است . گرچه تحقیقات نسبتا زیادی در خصوص تغذیه این گیاه در شرایط غیر شور انجام شده است لیکن نیاز کودی این گیاه در تنش های مختلف شوری منابع آب و خاک مشخص نمی باشد . نتایج برخی از پژوهش ها به مصرف بیشتر کودهای شیمیایی با افزایش شوری منابع آب و خاک اشاره دارند . این در حالی است که نتایج سایر تحقیقات گزارش شده این مسئله را تایید نکرده و بر مصرف کمتر یا حداقل مصرف مشابه کودهای شیمیایی در شرایط شور و غیر شور دلالت دارد . [Grattan and Grieve, 1999] با توجه به اینکه مصرف بیش از حد کودهای شیمیایی ضمن کاهش عملکرد موجب آلودگی منابع آب و خاک و همچنین سلامت انسان می گردد و از طرف دیگر مصرف کمتر از میزان مورد نیاز کودهای شیمیایی موجب کاهش عملکرد در واحد سطح می شود لذا انجام تحقیقی که بتواند مقدار کودهای مورد نیاز گندم را در سطوح مختلف شوری آب و خاک مشخص سازد ضروری به نظر می رسد . تحقیق اخیر با هدف بررسی نیاز لاین امید بخش متحمل به شوری گندم به کود سوپرفسفات تریپل در سه سطح شوری آب آبیاری طراحی شد و درمرکز ملی تحقیقات شوری اجرا گردید .