سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

محمدرضا جهاداکبری – عضو مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
علیرضا مرجوی – عضو مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
حمیدرضا ابراهیمیان – عضو مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

چکیده:

چغندرقند از گیاهان مقارم با شوری است. به طوری که آستانه شوری آن برابر ۷ds/m (برای هدایت الکتریکی عصاره اشباع خاک) و یا ۴/۷ ds/m شوری آب آبیاری می باشد ولیکن در مرحله جوانه زدن و رشد گیاهچه بهشوری حساس است (۶). شوری متوسط تا یاد به جهت تجمع فراوان املاح درگیاه سبب سوختگی برگ و نیز بشدت رشد گیاه را تحت تاثیر قرار می دهد. شوری متوسط تاکم اغلب باعث کاهش سرعت رشد ونهایتا عملکرد را کاشه می دهد. عوامل گوناگونی بر تحمل نسبت شوری موثرند. یکی از این عوامل مرحله رشد گیاه است. برای مثال چغندرقند در طول دورره رشد نسبت به شوری بسیار متحمل است. اما دردوره جوانه زنی حساس می باشد (۶). بر اساس مطالعات انجام شده برای تولید محصول ریشه به میزان ۵۰ تن در هکتار با کیفیت مطلوب ۲۰۰ تا ۲۵۰ کیلوگرم ازت، ۳۹ کیلوگرم فسفر و ۲۰۰ کیلوگرم پتاس مورد نیاز است (۳). با افزایش جذب ازت عملکرد ریشه افرایش، درصد قند و خلوص شربت خامکاهش می یابد (۲، ۴و۸) . بر اساس مطالعات انجام شده کودهای ازته تنها عامل قابل کنترل در سطح وسیع در کیفیت چغندرقند می باشند (۱و۳) دربررسی دیگری که در کرج طی سال های ۷۴-۱۳۷۲ انجام شد. مشخص گردید مقدار ازت بالا هرچند اثرات منفی در استحصال قند دارد، ولیکن اثر مثبت بیشتری برعملکرد ریشه خواهد گذاشت و در نهایت افزایش ازت باعث افزایش عملکرد قند سفید خواهد شد (۵). کارائی مصرف ازت. فسفر و پتاس بر عملکردقندناخالص در یک دوره ۲۸ ساله و در پنج منطقه عمده چغندرکاری در کشور یونان مطالعه شد و مشخص گردید با افزایش مصرف کود، کارایی مصرف ازت. فسفر و پتاسیمی کاهش یافته است (۷). کلارستاقی و ملکوتی نیز اعلام کردند که در خاک هایی که پتاسیم قابل استفاده آنها کمتر از ppm300 است. بایستی نسبت به مصرف کودهای پتاسه اقدام کرد (۴). اسماعیلی مشخص کرد که رقم ۷۲۳۳ با افزایش EC تا ds/m 11 تحمل خوبی نسبت به رقم ۹۵۹۷ از نظر عملکرد قند وعملکرد کل گیاه نشان میدهد (۲). در مطالعه ای توسط رنجی در رودشت اصفهان مشخص شدنتایج ژنوتیپ ۷۲۳۳، ۸۰۰۱ و ۹۵۲۹ نسبت به سایر ژنوتیپ ها مقاومت بیشتری در برابر شوری دارند (۳).
با اصلاح رقم ۷۲۳۳-P29*MSTمتحمل به شوری و برای مشخص شدن نیاز این رقم به عناصر ازت و پتاس در سطوح شوری مختلف این مطالعه در ایستگاه تحقیقاتی رودشت اصفهان انجام شد.