سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مهدیه حاج غنی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه شهید باهنر کرمان
مهری صفاری – استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
علی اکبر مقصودی مود – استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

به منظور بررسی اثرات تنش شوری بر جوانه زنی بذر گلرنگ ، آزمایشی با استفاده از آب شور با EC (صفر، ۵، ۱۰ و ۱۵ ds/m) و در ژرمیناتور انجام شد . بذور چهار واریته گلرنگ (محلی اصفهان، IL، LRV و PI) در پتری دیش کاشته شد و با آبهای شور ذکر شده آبیاری گردید. آزمایش فا کتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی و در سه تکرار انجام شد . پس از ۸ روز تعداد بذور جوانه زده ، سرعت جوانه زنی، طول ریشه چه و ساقه چه ، وزن خشک ریشه چه و ساقه چه ، نسبت وزن خشک ریشه چه به ساقه چه و شاخص مقاومت به شوری اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که در همه واریته ها ، افزایش تنش شوری ، خصوصیات گیاهی ذکر شده را به صورت معنی داری کا هش داد . رقم LRV بیشترین در صد جوانه زنی در سطوح مختلف شوری را نشان داد. در حالیکه ، واریته PI بیشترین مقدار سرعت جوانه زنی، طول ریشه چه و وزن خشک ریشه چه و ساقه چه را داشت . نسبت وزن خشک ریشه چه به ساقه چه به طور معنی داری تحت تاثیر تنش شوری قرار گرفت. همچنین خصوصیات ریشه چه و ساقه چه به طور معنی داری تحت تاثیر اثر متقابل شوری × واریته قرار گرفت. واریته PI به جز در شوری ۱۵sd/m در مقایسه با سایر واری ته ها مقاوم ترین واریته به شوری بود.