سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

رزیتا مظلومی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت‐ دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی
کاظم قاسمی گلعذانی – استاد علوم گیاهان زراعی در دانشگاه تبریز
رئوف سید شریفی – عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

به منظورتعیین اثرات شوری بر جوانه زنی و رشد گیاهچه لوبیا، آزمایشی بصورت فا کتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در سال ۸۴-۱۳۸۳ در آزمایشگا ه تکنولوژی بذر دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز انجام شد . در این بررسی سه رقم لوبیا چیتی شامل تلاش COS16 و خمین با ٦ سطح شوری (صفر ، ۲، ۴، ۶، ۸ و ۱۲ میلی موس بر سانتی متر) در ٤ تکرار مورد مطالعه قرار گرفتند . نتایج حاصل از تجزیه واریانس داد ه ها نشان داد که درصد بذور زنده، وزن خشک ریشه چه، ساقه چه و گیاهچه بطور معنی داری تحت تاثیر رقم قرار گرفتند. اما رقم تاثیر معنی داری بر سرعت جوانه زنی و درصد جوانه های نرمال نداشت. اثر شوری بر روی کلیه صفات مورد بررسی معنی دار بدست آمد. اثر متقابل رقم × شوری بر روی درصد بذور زنده، سرعت جوانه زنی و وزن خشک ساقه چه و گیاهچه معنی دار شد . بطور کلی تمام صفات در هدایت الکتریکی ٢ و بالاتر به شدت کاهش یافتند . رقمخمین در و اکنش به تنش شوری برتر از دو رقم دیگر بود . در حالیکه ارقام تلاش و COS16 حساسیت زیادی به شوری نشان دادند . ضرایب همبستگی صفات مورد بررسی مشخص نمود که بین کلیه صفات، همبستگی مثبت و معنی داری وجود دارد . با توجه به همبستگی بالای وزن خشک ریشه چه، ساقه چه و سرعت جوانه زنی با وزن خشک گیاهچه، می توان ازهر یک از این صفات بعنوان معیاری برای ارزیابی مقاومت به شوری در این گیاه بهره برد.