سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

احمدرضا شیخ حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد،گروه خاکشناسی دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده ک
فرشید نوربخش – کارشناسی ارشد، گروه خاکشناسی دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده کشاورزی،
شاپور حاج رسولیها – استادیار و استاد گروه خاکشناسی دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده کشاورزی

چکیده:

مدیریت مواد آلی خاک از اصول مهم در کشاورزی پایدار محسوب می شود. ترکیبات آلی دارای عناصر غذایی مختلف از جمله نیتروژن هستند و در نتیجه می توانند به عنوان منبع نیتروژن مورد استفاده گیاهان و میکروارگانیسم ها قرار گیرند. نیتروژن فقط در فرم معدنی می تواند مورد استفاده گیاهان و میکروارگانیسم ها قرار گیرد. بنابراین معدنی شدن این نیتروژن آلی در خاک از اهمیت خاصی برخوردار است. بقایای گیاهی یکی از منابع قابل دسترسی ماده آلی برای خاک هستند. ترنسوترات و همکاران نشان دادند که بین معدنی شدننیتروژن ومقادیر نیتروژن موجود در بقایای گیاهی ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد . این محققین همچنین ارتباط معنی دار ولی منفی را بین مقادیر نیتروژن معدنی شده و نسبت های C/N و لیگنین به نیتروژن گزارش کردند که این همبستگی در شرایط عدم محدودیت نیتروژن معدنی خاکجهت مصرف میکروارگانیسم ها افزایش می یابد. شوری به دلیل اثرات اسمزی و سمیت یون های خاص جمعیت وفعالیت میکروارگانیسم ها و فعالیت های انزیمی را محدود یم سازد. تحقیق حاضر با هدف مطالعه اثر شوری بر سطوح بحرانی نیتروژن کل (TN)، C/N و نسبت لیگنین به نیتروژن (Lig/N) صورت گرفته است.