سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مرضیه گرجی – گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
مرتضی زاهدی – گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

شوری یکی از تنش های محیط ی مهمی است که سبب کاهش عملکرد بسیاری از گیاهان زراعی در مناطق مختلف دنیا شده است . این تحقیق جهت بررسی واکنش گلرنگ به شوری در مرحله رشد رویشی در گلخانه در محیط کشت هیدروپونیک (با استفاده از محلول غذایی جانسون ) اجرا گردید . سیزده ژنوتیپ گلرنگ در دو سطح شوری ص فر و ۱۰۰ میلی مولار نمک طعام ارزیابی شدند . آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی انجام شد. ارتفاع، سطح برگ و وزن خشک اندام هوایی در اثر شوری کاهش یافت. شوری به وسیله کاهش سطح برگ فتوسنتز کننده منجر به کاهش ماده خشک گیاه گردید. میزان کاهش وزن خشک اندام هوایی در مقاومترین ژنوتیپ ۳۲ درصد و در حساسترین ژنوتیپ ۶۰ درصد بود.