سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

محمدحسین داودی – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات خاک و آب
حامد رضایی – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات خاک و آب
سعید سعادت – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات خاک و آب

چکیده:

مقاوم بودن این گیاه در برابر شوری از یک سو و وجود محدودیت شوری در سطح وسیعی از اراضی کشور از دیگر سو کشت این گیاه در شرایط مذکور را مطرح ساخته است . از طرف دیگر کلزا یکی از گیاهان نیازمند به گوگرد می باشد چرا که در ترکیبات روغن گوگرد نقش مهمی ایفا می نماید . Badiger و همکاران (۱۹۸۵) ذکر کرده اند که مصرف گوگرد باعث افزایش عملکرد شده ولی تأثیری بر مقادیر آمینواسیدها نظیر سیستئین و متیونین نداشته است . Singh و (۱۹۸۶) Sahu بیان نمودند که مصرف گوگرد با عث افزایش مقدار روغن و کیفیت آن در گیاهان کلزا، سویا و
آفتابگردان شده و محلول پاشی این عنصر نیز علائم کلروز را در این گیاهان برطرف نمود . آسیمیلاسیون نیتروژن (N) و گوگرد (S) در گیاهان ارتباط نزدیکی با یکدیگر دارند و عنصر نیتروژن یک تأثیر قوی روی آسیمیلاسیون گوگرد و بالعکس دارد . وقتی که گوگرد در حدکفایت در گیاه باشد و سولفات و دیگر ترکیبات غیر پروتئینه در بافت گیاهی ذخیره می شود، نتیجتاً نسبت (N / S (tکوچکتر از نسبت (N/S ) p می شود ( فیض اله زاده اردبیلی ).۱۳۸۳ هنگام کمبود گوگرد، ترکیبات غیرپروتئینه نیتروژن در بافتها تجمع کرده و نسبت ) N/S) t به نسبت ) N/S ) p بزرگتر
می شود . شواهد نشان می دهد که نسبت ) N/S ) p در بافتهای گیاهی نسبتاً ثابت است . این نسبت در تمامی واریته های دانه های روغنی ۱۱/۵ گزارش شده است ) Zhao و همکاران ).۱۹۹۷ به دلیل اهمیت گوگرد در تغذیه متوازن گیاه کلزا و اطلاع از وضعیت جذب آن در شرایط شور این تحقیق انجام شد .