سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سیدجلال میرقاسمی – کارشناس ارشد فیزیولوژی گیاهی، موسسه تحقیقات پنبه کشور ، گرگان
معصومه شابدین – دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی گیاهی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
عمران عالیشاه – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات پنبه کشور، گرگان

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر سطوح مختلف شوری خاک بر خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه پنبه و مشخص نمودن ارقام متحمل، آزمایشی به صورت گلدانی و در داخل فیتوترون انجام شد. آزمایش به صورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار انجام پذیرفت. ارقام مورد بررسی شامل ساحل، سای اکرا و N200 و شوری به عنوان فاکتور دوم با چهار سطح شامل ۰/۶، ۷/۶، ۱۵/۲ دسی زیمنس بر متر و تیمار با CaCl2 و NaCl به نسبت یک به یک با سطح شوری ۲۹/۹ دسی زیمنس بر متر بود . بر اساس نتا یج حاصل از تجزیه واریانس ، اثر شوری بر آنتوسیانین ، پرولین، گلیسین بتائین ، سدیم ، کلر ، پتاسیم، کلروفیل a و b و a+b در سطح احتمال یک درصد، معنی دار بود. در بین ارقام اختلاف معنیدار از نظر پتاسیم، کلر، پرولین و گلایسین بتائین وجود داشت. با افزایش شوری، میزان کلر، سدیم، آنتوسیانین، پرولین و گلیسین بتائین افزایش می یابد، اما افزایش در کلروفیل b،a و a+b محسوس نبود. در سطح شوری ۱۵/۲ دسی زیمنس بر متر به همراه کلسیم، افزایش در مقدار آنتوسیانین، پرولین، گلیسین بتائین، سدیم و کلر دیده شد. با توجه به نتایج به دست آمده، ارقام از نظر مقاومت به شوری تفاوت معنی داری نداشتند