سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

نیما دولت آبادی – دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
محمود تورچی – دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
محمد رضا شکیبا – دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
حبیب کاظم نیا – دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

چکیده:

به منظور بررسی اثر شوری ناشی از کلرید سدیم (صفر، ۱۷۵ میلی مول و ۳۵۰ میلی مول) روی گیاه روغنی کلزا ،(Brassica napus L.)، دوازده رقم کلزای بهاره در مرحله رشد رویشی به روش کشت هیدروپونیک از نظر صفات زراعی و فیزیولوژیکی درگیر با مقاومت به شوری مورد ارزیابی قرار گرفتند. آزمایش به صورت کرت های خرد شده بر اساس طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در گلخانه اجرا گردید. صفات وزن خشک بخش هوایی و ریشه، شاخص سطح برگ، تعداد برگ، ارتفاع بوته، طول ریشه و پتانسیل اسمزی برگ در اثر تنش شوری کاهش و صفات نشت الکترولیتی و میزان کلروفیل برگ با افزایش شدت تنش شوری افزایش یافتند . از نظر اغلب صفات مورد مطالعه اختلاف آماری معنی داری بین ارقام وجود داشت . رقم Hyola308 با کمترین کاهش در تمامی صفات مورد مطالعه به غیر از نشت الکترولیتی (که پایین بودن آن مطلوب است ) و رقم SW5001 با بیشترین کاهش به ترتیب به عنوان رقم متحمل و حساس تعیین گردیدند.