سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حمید ایران نژاد – دانشیار دانشکده علوم کشاورزی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
سید مصطفی حسینی مزینانی – عضوهیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری
پونه پیری – استادیار دانشکده علوم کشاورزی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
بهزاد آزادگان – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده علوم کشاورزی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران,

چکیده:

این تحقیق به منظور بررسی تاثیر شوری آب آبیاری بر روی عملکرد دانه گیاه اسفرزه (Plantago ovata) اجرا گردید. این آزمایش درشرایط گلخانه و در قالب طرح کاملا تصادفی با ٦ تیمار شوری و ٤ تکرار انجام شد . تیمار های شوری ناشی از کلرید سدیم با هدایت الکتریکی معادل S6=20 ، S5=16، S4=12، S3=8، S2=4، S1=0 دسی زیمنس بر متر منظور گردید . صفات آزمایشی شامل : وزن هزار دانه , عملکرد دانه , فاکتور تورم یک گرم بذر و عمل کرد فا کتور تورم در هر گلدان مورد بررسی قرار گرفت . نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان می دهد که اختلاف بین تیما رها در سطح ١% آماری معنی دار شده است. یعنی ای نکه به احتمال ٩٩ % سطوح مختلف شوری بر روی صفات آزمایشی اثرات متفاوتی دارد . در مقایسه میانگین تیمار های با روش دانکن در سطح آماری ٥% نتایج نشان داد که بطور کلی شوری تا سطح ٤ دسی زیمنس بر متر بر روی صفات عمل کرد دانه, وزن هزار دانه , عملکرد فا کتور تورم بذر تاثیری ندشته است ولی شوری بیش از ٤ دسی زیمنس بر متر باعث کاهش آن ها گردیده است ولی بر روی صفت آزمایشی میزان تورم یک گرم بذر اثر افزایش داشته است . بنابراین با توجه به نتایج حاصله می توان برای تولید اسفرزه بدون نگرانی از کاهش معنی دار عمل کرد اقتصادی از آبهای دارای هدایت ا لکترونیکی تا ٤ دسی زیمنس بر متر استفاده نمود.