مقاله اثر شياف پروستاگلندين E2 و سوند فولي داخل سرويکس در ايجاد آمادگي دهانه رحم قبل از القا زايمان با اکسي توسين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران (نامه دانشگاه) از صفحه ۵۶ تا ۶۱ منتشر شده است.
نام: اثر شياف پروستاگلندين E2 و سوند فولي داخل سرويکس در ايجاد آمادگي دهانه رحم قبل از القا زايمان با اکسي توسين
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پروستاگلندین E2
مقاله سوند فولی داخل سرویکس
مقاله آمادگی سرویکس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يزداني شهلا
جناب آقای / سرکار خانم: جواديان مريم
جناب آقای / سرکار خانم: بوذري زينت السادات
جناب آقای / سرکار خانم: قنبري سكينه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: پروستاگلندین E2 و سوند فولی داخل سرویکس دو روش آمادگی سرویکس قبل از القاء زایمان با اکسی توسین می باشد. این مطالعه با هدف مقایسه تاثیر سوند فولی داخل سرویکس و شیاف ۳ میلی گرمی پروس تاگلندین در آمادگی سرویکس قبل از القا زایمان با اکسی توسین انجام شد.
مواد و روش ها: در این مطالعه کارآزمایی بالینی ۸۹ خانم با حاملگی اول که در درمانگاه مامایی جهت القا لیبر بستری شده بودند و در معاینه اولیه نمره بی شاب کمتر از ۵ داشتند وارد مطالعه شدند و بصورت تصادفی شیاف پروستاگلندین E2 (44 نفر ) و یا سوند فولی داخل سرویکس ( ۴۵ نفر ) دریافت کردند. میزان آمادگی سرویکس، فراوانی استفاده از اکسی توسین، روش زایمان و عوارض مادری در دو گروه مورد بررسی قرار گرفت . اطلاعات توسط نرم افزار آماری SPSS و با آزمون هایPaired and Unpaired T-test ،Mann-Whitney  و exact s Fisher’ آنالیز گردید.
میانگین سن زنان در گروه دریافت کننده شیاف پروستاگلندین و سوند فولی داخل سرویکس بترتیب
۲۳٫۳±۳٫۸ و ۲۲٫۳±۳٫۴ سال بود (P>0.05). متوسط نمره بی شاب اولیه در دو گروه پروستاگلندین E2 و سوند فولی داخل سرویکس اختلاف معنی داری نداشت (P>0.05). نمره بی شاب بعد از مداخله در گروه سوند فولی داخل سرویکس ۵٫۸±۱٫۴ و در گروه پروستاگلندین E2 6.4±۱٫۶۵ بود (P>0.05). القاء با اکسی توسین در گروه سوند فولی بیشتر از شیاف پروستاگلندین  E2بود (P<0.05میزان سزارین در گروه دریافت کننده شیاف پروستاگلندین E2، ۴۰٫۹ درصد و گروه سوند فولی داخل سرویکس ۳۳٫۳ درصد بود که از نظر آماری اختلاف معنی داری نداشت (P>0.05) میزان عوارض مادری در دو گروه هم تفاوتی نداشت.
استنتاج: تاثیر هر دو روش پروستاگلندین E2 و سوند فولی داخل سرویکس برای آماده سازی سرویکس قبل از القاء زایمان با اکسی توسین یکسان بود.