سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رضا فلاح, – دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان, گروه فیزیک
حسن رنجبر عسکری – دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان, گروه فیزیک
علیرضا بهرامپور – دانشگاه صنعتی شریف, گروه فیزیک

چکیده:

انتشار تپ لیزر فوق کوتاه درون یک پلاسمای ک مچگال، باعث ایجاد یک میدان ردپا در پشت سر تپ می شود که این فرایند برای دو تپ دندانه اره ای و مستطیلی-مثلثی بررسی می شود با این فرض که طول زمانی تپ برابر با دوره زمانی موج پلاسمایی است و معادلات حاکم غیرخطی ضعیف می باشد. پتانسیل ϕ و میدان ردپا E ایجاد شده در پشت سر تپ ها محاسبه و سپس تغییرات فاکتور نسبیتی γ و انرژیی که الکترون در این فرآیند بدست می آورد محاسبه م یشود و در ادامه تغییرات میدان ردپا بر حسب فاصله و تاثیر بسامد و پهنای زمانی تپ بر روی انرژی الکترون مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد