سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
تعداد صفحات: ۵
نویسنده(ها):
سمیه ممتازآذری – دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز، دانشگاه سمنان
فرامرز هرمزی – دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز، دانشگاه سمنان

چکیده:
دربسترسیال مخروطی قطرظرف ازپایین به بالا افزایش یافته و بنابراین رفتاری متمایز باسایربسترهای سیال ایجادمیشود دراین مقاله ازدینامیک سیالات محاسباتی به عنوان ابزاری برای مدلسازی هیدرودینامیک دوبعدی بسترسیال مخروطی گاز – جامد استفاده شد نتایج ناشی ازشبیه سازی باداده های تجربی بسترسیالی که حاوی مهره های شیشه ای کروی باقطر۲میلیمترودولومیت غیرکروی باقطر۲/۲۱۵میلیمتر بوده مقایسه شد جریان گاز جامد بااستفاده ازمدل اولری – اولری و خواص ذرات جامد نیز بابکارگیری تئوری سینتیکی جریان دانه ای شبیه سازی شد برای محاسبه ضرایب تبادل مومنتوم گاز جامد نیز ازمدل دراگ Gidaspow استفاده شد انبساط بستر و افت فشاربرحسب سرعت ظاهری گاز و اثرشکل و تغییرقطرذرات براین پارامترها مورد بررسی قرارگرفت نتایج مدل تطابق خوبی با نتایج تجربی نشان داد میزان خطا برای افت فشار و انبساط بستر ذرات شیشه ای به ترتیب ۱۶و۵درصد و برای ذرات دولومیت ۸ و۱۴درصد است