سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رزگار محمدی – کارشناس ارشد ساز های دریایی دانشگاه صنعتی سهند تبریز
حبیب حکیم زاده – دانشیار دانشکده عمران دانشگاه صنعتی سهند تبریز

چکیده:

اب شستگی، در اثر فرسایش بستر توسط جریان آب و حمل مواد بستر توسط نیرویی که این جریان به مواد بستر وارد می کند بوجود می آید. آب شستگی با گذشت زمان، اطراف پایه و زیر پی را خالی می نماید و باعث ناپایداری و در نهایت انهدام سازه می گردد. لذا پیش بینی آب شستگی و روشهای کاهش آن دارای اهمیت فراوانی است. در مقاله حاضر مدل فیزیکی پایه های استوانه ای در مقاطع عرضی متفاوت ( دایره، بیضی، مستطیل، مرکب) و شرایط مختلف آزمایشگاهی مورد مطالعه قرار گرفته و نتایج حاصل با نتایج آزمایشگاهی گزارش شده سایر پژوهشگران مقایسه گردید که در نهایت با بدست آوردن ضرایب مختلف موثر در آب شستگی، فرمولی جهت پیش بینی آب شستگی پیشنهاد شده است.